Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Onze standpunten op themaniveau

Dorpsbelangen staat voor het welzijn en de welvaart van het individu, maar ook voor toekomstbestendige spilfuncties in en rond de kernen. Om zo het collectief van de individuen -de lokale gemeenschap- te dienen. Belangrijke 'dorpse' graadmeters voor ons zijn: vitale kernen, ruimte voor inspraak en initiatief, bouwen voor jong en oud, betaalbaar wonen, maatschappelijke ondersteuning op maat, duurzame en toegankelijke voorzieningen met multifunctioneel gebruik, een bruisend verenigingsleven, goed lokaal ondernemersklimaat.

Hieronder treft u enkele van onze speerpunten 2019-2022 op themaniveau aan. Wilt u ons volledige verkiezingsprogramma lezen, klik dan hier. Voor onze korte informatiefolder, klik hier.

  Een gemeente voor u

 • Meer ruimte voor inspraak en initiatief
 • Transparantie over wat de gemeente met uw geld doet
 • Afspraak = afspraak en bureaucratische procedures verminderen
 • Totale lokale woonlasten volgen wij kritisch en verlagen we zodra dat financieel kan
 • Goede, betaalbare dienstverlening 'dichtbij en op maat'
 • Bestaande Dorpsplannen, het Manifest en het Bidbook adopteren wij als leidraad voor de toekomst van betreffende kernen
 • Gemeentebestuur dat 'zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt'
 • Lees meer…

  Wonen en Ruimtelijke ordening

 • Extra woningbouw (in- of uitbreiding) in alle kernen moet mogelijk zijn, focus op betaalbare huur- en koopwoningen waarbij we gaan voor ca. 1200 woningen de komende vijf jaar
 • Focus op betaalbare starters- en seniorenwoningen
 • Startersleningen continueren en uitbreiden
 • De gemiddelde totale woonlasten volgen wij kritisch, zodra financieel mogelijk verlagen
 • Goede balans tussen natuur en recreatie, tussen steen en groen
 • Daar waar gebouwd wordt voldoende ruimte maken voor ‘groenbeleving’ en spel
 • Lees meer…

  Leefbaarheid faciliteren en waarderen

 • Leefbaarheidsinitiatieven en ‘dorps’plannen bevorderen en faciliteren
 • Kernen meer zeggenschap over de eigen leefomgeving geven en jaarlijks een eigen passend budget (10.000 euro per kern)
 • Extra stimuleringssubsidie voor dorpshuizen met een breed maatschappelijke inzet
 • Een ‘flits’vergunning (snellere en vereenvoudigde vergunningsprocedure) voor bekende, terugkerende evenementen en de toegestane eindtijd in het weekend verruimen naar 02.00 uur
 • Lees meer…
 

  Verkeer, vervoer en waterstaat

 • Veilig bereikbare kernen en voorzieningen voor alle verkeersdeelnemers
 • Goed en betaalbaar openbaar (of alternatief) vervoer voor iedereen
 • Herinrichting 30 km zones waar veelvuldig te hard wordt gereden
 • Veilige fietsroutes zowel lokaal- als provinciaal, met speciale aandacht voor schoolroutes
 • Minimale hinder van spoor en snelwegen, ook sluipverkeer aanpakken
 • Duurzaam en efficiënt waterbeheer, voldoende waterberging voor droge periodes
 • Lees meer…

  Duurzaamheid

 • De ‘energie transitie’ (duurzaamheidsambitie 2030) moet vooral haalbaar en betaalbaar zijn voor onze inwoners/ondernemers
 • Duurzaamheidsinitiatieven van inwoners en ondernemers stimuleren en faciliteren
 • Geen extra windmolens meer, geen biomassacentrale (mestvergister) AVRI of schaliegaswinning, meer focus op alternatieven
 • Gemeenschappelijke gebouwen, waaronder scholen en dorpshuizen, versneld energieneutraal maken
 • Afvalscheiding moet lonen
 • Lees meer…

  Economie, ondernemen en werken

 • Stimuleren ondernemersklimaat op basis van win-win
 • Minder regeldruk, snelle(re) procedures
 • Stimuleren van de agrarische sector en de fruitteelten alles wat daarmee samenhangt
 • Transport en logistiek optimaal faciliteren
 • Recreatie en toerisme stimuleren
 • Werkgelegenheid optimaliseren voor iedereen
 • Lees meer…
 

  Onderwijs

 • Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past
 • Voorschoolse opvang en ontwikkeling mogelijk maken
 • Brede scholen, Dorpsscholen en Peuterspeelzalen behouden
 • Betreffende schoolgebouwen versneld renoveren en tegelijkertijd verduurzamen
 • Investeren in laaggeletterdheid inwoners en digitale vaardigheden jong en oud
 • Volwaardige middelbare scholengemeenschap in de gemeente, met onder- en bovenbouw
 • Goede verbinding(en) met het sportieve en culturele verenigingsleven en het lokale bedrijfsleven
 • Lees meer…

  Zorg en welzijn

 • Goede betaalbare zorg voor hen die het nodig hebben
 • Sociaal kernteam (loket voor zorg en welzijn) levert maatwerk en staat dichtbij haar inwoners met een hulpvraag
 • Extra aandacht voor potentieel toenemende eenzaamheid
 • Ouderen de kans bieden om zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen(met ondersteuning van de nodige zorgmaatregelen)
 • Minima, chronisch zieken, mantelzorgers kunnen altijd op ons rekenen
 • West Betuwe is ook straks een ‘JOGG-gemeente’ (Jongeren op gezond gewicht) en een ‘Inclusieve gemeente’ (iedereen kan meedoen)
 • Lees meer…

  Veiligheid en handhaving

 • Veilige woon- en leefomgeving
 • Hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance moeten qua middelen, capaciteit en inzetbaarheid op niveau blijven in onze gemeente
 • Strikte(re) handhaving
 • Wijkagenten kunnen (mobiel) werken in onze kernen d.m.v. spreekuur/middag
 • Buurtpreventieprogramma’s worden proactief gestimuleerd
 • Verkeersveiligheid garanderen van (kwetsbare) verkeersdeelnemers
 • Intensief betrekken inwoners bij plannen dijkverzwaring
 • Lees meer…
 

  Sport en bewegen

 • Stimuleren van sport en beweging
 • Faciliteren van sportverenigingen
 • Investeren in duurzame, toegankelijke accommodaties met multifunctioneel gebruik
 • Combineren van sport en buitenschoolse opvang
 • Stimuleren gehandicaptensport i.s.m. verenigingen
 • Promoten Jeugdsportfonds voor minima (ieder kind moet kunnen sporten)
 • In openbare ruimte voldoende ruimte inpassen voor sport en spel
 • Lees meer…

  Kunst, cultuur en historie

 • Koesteren van huidige (tradionele) culturele activiteiten in alle kernen
 • Initiatieven op het gebied van (onze) cultuur stimuleren en faciliteren
 • Het culturele verenigingsleven steunen we zoveel mogelijk, met in ruil daarvoor een bijdrage in de lokale samenleving
 • Combineren van cultuur en buitenschoolse opvang
 • Monumentale panden toekomstbestendig houden
 • Lees meer…

  Financiën, organisatie en dienstverlening

 • Totale lokale woonlasten volgen wij kritisch en verlagen we zodra dat financieel kan
 • Goede, betaalbare dienstverlening 'dichtbij en op maat'
 • Niet alleen op afspraak dichtbij huis via (computer)menu’s, maar ook inloop met persoonlijke hulp en contact
 • Begrijpelijke producten en diensten
 • Ambtenaren zoeken binnen bestaande regels ruimte voor initiatief
 • Regionale samenwerking moet meerwaarde bieden, bij twijfel toetsen op 'zelf doen, samen doen of laten doen'
 • De (dorps-)wethouders wonen bij voorkeur in onze gemeente
 • Lees meer…

De titel van ons verkiezingsprogramma, “Een nieuwe gemeente bouw je SAMEN”, omschrijft waar Dorpsbelangen voor staat in West Betuwe. Op basis van onze ervaring en overtuiging weten wij dat je een gemeente nooit ‘alleen’ kunt vormgeven, al helemaal niet na een herindeling. We zullen het echt SAMEN moeten doen. Politiek onder elkaar, inwoners en bedrijven onder elkaar en politiek, gemeente, inwoners en bedrijven met elkaar. De verwachting is dat geen enkele partij na de verkiezingen zo groot geworden zal zijn dat zij het ‘alleen voor het zeggen’ krijgen. De verkiezingsuitslag zal uiteraard wel richting geven welke partijen er samen het voortouw nemen in de plannen voor de komende jaren. Natuurlijk gaan wij ervoor om als uw lokale partij de grootste te worden en hopen daarom op uw stem te mogen rekenen. Wij zullen vervolgens streven naar een zo groot mogelijk draagvlak om ‘uw programma’ te kunnen realiseren. Daarin zullen vanzelfsprekend ook compromissen moeten worden gesloten, zoals dat overal het geval is bij samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat wij een beginselprogramma hebben, welke uitermate geschikt is om SAMEN onze nieuwe gemeente vorm te geven!