Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Bestuur en inwoners

De gemeente is er voor u! De gemeente heeft geen hoger belang dan het dienen van haar inwoners en ondernemers. Dit uitgangspunt dient telkens voorop te staan bij de uitvoering van alle taken, levering van diensten en het nemen van besluiten. Dat neemt niet weg dat er bij besluitvorming doorgaans een afweging van belangen gemaakt moet worden op het moment dat diverse belangen met elkaar dreigen te botsen. Individuele belangen mogen in ieder geval nooit het algemeen belang schaden. Daarnaast zal altijd de afweging gemaakt moeten worden of dat wat wettelijk mogelijk is, ook echt wenselijk is en uitgevoerd moet worden. Wat kan, is niet hetzelfde als wat moet kunnen.

Voldoende ruimte voor inspraak

Dorpsbelangen is een groot voorstander van een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat en (tijdige!) betrokkenheid van eigen inwoners bij het gemeentelijk beleid. Wij staan voor voldoende ruimte voor inspraak. Om deze reden:
 • staan wij voor korte lijnen met onze inwoners om behoeften te vernemen en problemen op te lossen
 • gaan wij als lokale partij door met onze jaarlijkse kernbezoeken en verdiepingsavonden om met u in gesprek te komen, zowel voor- als na de verkiezingen, en dat blijven we doen!
 • zijn wij altijd aanwezig en aanspreekbaar bij de voor uw woonplaats belangrijke activiteiten of andere bijeenkomsten
 • zijn wethouder en raadsleden van Dorpsbelangen voor u altijd direct aanspreekbaar
 • hebben wij een Facebook-pagina en een website waarmee wij snel digitaal contact met u kunnen hebben over wat u in uw woonplaats en uw gemeente belangrijk vind.
 • willen wij dat belanghebbende inwoners, organisaties en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium door de gemeentelijke organisatie bij besluitvorming betrokken worden en de kans krijgen om hun standpunt kenbaar te maken.
 • vinden wij dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur naar de kernen toe moet komen met de beeldvormende vergaderingen
 • vinden wij dat inwoners veel vaker door de gemeente naar hun mening kan worden gevraagd wanneer de gemeente grote en/of kleine besluiten neemt. Dit kan door middel van draagvlak-peilingen en/of enquêtes

Communicatie en Daadkracht

Communicatie, communicatie en nog eens communicatie. Daar zal de komende jaren tussen gemeente en inwoners een essentieel aandachtspunt liggen. Niet alleen vanwege de opbouwfase van onze nieuwe gemeente, ook omdat de huidige samenleving zich steeds moeilijker laat (be)sturen. In een maatschappij waarbij informatie heel toegankelijk geworden is en waarbij emotie vaak de boventoon voert, is het niet altijd eenvoudig om op basis van ratio en visie beslissingen te nemen en deze vervolgens uit te voeren. Het vraagt een continue, proactieve communicatie met de inwoners en een transparante informatievoorziening.
Wettelijke taken en verplichtingen moeten nu eenmaal uitgevoerd worden. Dorpsbelangen is van mening dat dit voor iedereen op een begrijpelijke manier dient te gebeuren. Concreet betekent dit dat een gemeentebegroting voor iedereen te begrijpen moet zijn en dat er vanuit de overheid in begrijpelijk Nederlands gecommuniceerd wordt, juist ook wanneer er iets vanuit het Rijk wordt ‘opgelegd’ of ondersteund. Het moet voor iedere inwoner van de gemeente West Betuwe duidelijk kunnen zijn hoe en waaraan ons geld besteed wordt. In dit kader zien wij dan ook graag dat de vernieuwingen op dit vlak verder doorgevoerd gaan worden. De kloof tussen gemeente(huis) en inwoners moet echt kleiner worden. Geen onbegrijpelijke ambtenarentaal of politiek gepraat maar duidelijke, gewone mensentaal. Daar staan wij voor. Van raadszaal tot aan het gemeenteloket, wij houden het als gemeente duidelijk en kort, zodat iedereen zijn eigen gemeentezaken kan begrijpen. Het draait tenslotte om u.
Wij vinden dat de gemeente de inwoners niet alleen via de lokale krant, social media of een brief moet benaderen, maar vanaf nu daarnaast ook goed gebruik gaat maken van de in de kernen veel gebruikte communicatiekanalen, zoals de verenigingswebsites, nieuwsbrieven, social media, dorpskranten, etc. Wij willen een breder en gerichter bereik onder onze inwoners bewerkstelligen.
En naast een optimaal communicatiebereik zien wij ook graag een gemeentebestuur dat daadkrachtig is. Korte lijnen met alle kernen en de inwoners, afspraak=afspraak, bureaucratische procedures verminderen en onduidelijke en onredelijke regels schrappen of doorbreken.
Wij blijven streven naar minder regels. Minder onduidelijke en overbodige regels, meer openheid en begrip. Sommige regels dienen geen duidelijk doel meer of hebben geen draagvlak meer; u ziet ze als onredelijk. Wij zijn volledig open en gaan de strijd aan met deze regels.

Inwoners zelf aan zet

Dorpsbelangen is voorstander van ruimte voor initiatief. Inwoners willen steeds meer zelf bepalen hoe hun woonplaats eruit ziet, op welke manier ze met elkaar leven en elkaar ondersteunen. Kernen waar inwoners meer zeggenschap willen over de eigen leefomgeving, krijgen daar de gelegenheid voor. De gemeente dient eerst te luisteren naar wat de inwoners van onze kernen zelf willen en daar, binnen de wettelijke mogelijkheden, de plannen op baseren. Zeker wanneer de gemeente groter is geworden en er onder de inwoners best zorgen zijn over de toekomst van ieders kern. Iedere kern heeft nu eenmaal haar eigen identiteit en waarden en deze worden door de inwoners ook belangrijk gevonden.Gemeente West Betuwe bestaat uit 26 kernen, elk met een eigen karakter en eigen identiteit. Dorpsbelangen vindt deze eigenheid belangrijk. Dorpsbelangen ziet dan ook graag dat alle kernen zeggenschap over de eigen leefomgeving hebben. Dorpsbelangen is in dit kader dan ook een groot voorstander van bestaande en toekomstige dorps- en wijkplannen, dorpswerkgroepen of -raden, manifesten en het recent opgestelde Bidbook binnen onze kernen.En, daar waar mogelijk gaan verantwoordelijkheden (en financiële middelen) weer terug naar de kern zelf om initiatieven en/of plannen te kunnen realiseren. Daar waar nodig of wettelijk verplicht, wordt het dorp ondersteund door de gemeentelijke organisatie en ‘dorps’wethouders.Elke kern krijgt een aangewezen ‘dorps’wethouder en centraal aanspreekpunt vanuit de ambtelijke organisatie (een zogenaamde ‘gebiedsmakelaar’). De gemeente West Betuwe moet dus over voldoende ‘dorps’wethouders en gebiedsmakelaars beschikken en zij stimuleren en faciliteren leefbaarheidsinitiatieven, dorps- en wijkplannen. Dorpsbelangen is ervan overtuigd dat zorg voor en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving de juiste basis is om de leefbaarheid in een kern op niveau te houden.
Daarnaast is Dorpsbelangen ook nog voor het instellen van een gemeentelijk aanspreekpunt (leefbaarheidsloket) waar ondernemers en inwoners terecht kunnen met hun ideeën, suggesties of initiatieven.

Samenvatting:

 • Voldoende ruimte voor inspraak en initiatief
 • Bestaande Dorpsplannen, het Manifest en het Bidbook adopteren wij als leidraad voor de toekomst van betreffende kernen
 • Gemeenteraad, -bestuur en -ambtenaren komen naar de kernen toe
 • Korte communicatielijnen en daadkracht
 • Transparantie over wat de gemeente met uw geld doet
 • Alles in duidelijke, gewone en begrijpelijke taal
 • Afspraak = afspraak en bureaucratische procedures verminderen
 • Onduidelijke en onredelijke regels schrappen of doorbreken
 • Gemeentebestuur dat “zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt”

 Klik hier voor 'Wonen en Ruimtelijke ordening'…