Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Wonen en Ruimtelijke ordening

Ons uitgangspunt is dat er in elke kern woningbouw mogelijk is en gebouwd kan worden naar behoefte. Particuliere initiatieven nemen we serieus, ook als het alternatieve eigentijdse plannen zijn. Uiteraard houden we hierbij rekening met het karakter van onze gemeente. Aan een goede ruimtelijke ordening hecht Dorpsbelangen veel waarde. We zijn trots op onze gemeente als plattelandsgemeente en behouden het dorpse karakter. Veel mensen genieten hier van de rust, de ruimte, de landelijke gemoedelijkheid en de goede bereikbaarheid. Deze kernkwaliteiten van onze gemeente moeten behouden blijven voor de toekomst. Daarom wil Dorpsbelangen dat we zuinig zijn op het unieke landschap van onze gemeente, met onder andere het fruit, het weidelandschap met het grazende vee en de rivieren, en dat er voldoende groen in al onze kernen aanwezig is. Tegelijkertijd wil Dorpsbelangen het voor meer mensen aantrekkelijk maken om te recreëren in ons landschap, vanzelfsprekend met respect voor de natuurwaarden.

Extra woningbouw in de kernen

Extra woningbouw in onze kernen moet mogelijk zijn.De bezuinigingen in de crisis werken echter nog door en vertalen zich nu in te weinig (nieuwbouw)plancapaciteit om te voldoen aan de vraag naar voldoende en betaalbare woningen. De economie is aangetrokken en dus wordt het tijd dat de Provincie Gelderland meer woningbouw voor onze gemeente gaat toestaan (ca.1200). Dorpsbelangen wil dat hier concrete afspraken over gemaakt worden met de Provincie. Woningbouw van sociale huur- en koopwoningen worden in de toekomst evenredig verdeeld over de verschillende kernen. De nieuwbouwplannen Beesd zijn door diverse omstandigheden de afgelopen raadsperiode van Geldermalsen helaas nog niet gerealiseerd en hebben nog steeds hoogste prioriteit. Daarnaast is in maart 2017 door de drie gemeenteraden een motie aangenomen waarin de nadrukkelijke wens is opgenomen voor het realiseren van kleinschalige uitbreiding van zowel koop- als betaalbare sociale huurwoningen in allekernen. Samen met de provincie zijn er daarom 26 kernenfoto’s gemaakt om verschillende onderwerpen op het gebied van wonen en leefbaarheid in beeld te brengen. Samen met het daarbij behorende woningbehoeftenonderzoek kan de gemeente West Betuwe een nieuwe woonvisie opstellen zodat we samen met de provincie overeenstemming bereiken om voortvarend te gaan bouwen! Ook wil onze partij dat er realistische prestatieafspraken met woningcorporaties worden gemaakt op het gebied van betaalbare woningen, verduurzaming, nieuwbouw en kwaliteit.
Inbreiding (het kleinschalig bouwen binnen de kern zelf) blijft als het aan Dorpsbelangen ligt tot de mogelijkheden behoren zolang hiermee het karakter van het dorp niet aangetast wordt en er voldoende draagvlak onder de bevolking is
Invoering van gebouw gebonden financiering om o.a. woningen te verduurzamen juichen wij tevens toe.

Starters- en levensloopbestendige woningen

Iedereen heeft recht op een goede woning, van jong tot oud. Speciale aandacht dient er de komende jaren te zijn voor starters, ouderen en eenpersoonswoningen. Aandacht voor de starter op de woningmarkt is urgent om vooral onze eigen jongeren te kunnen behouden. Wij zoeken nieuwe manieren om starters te ondersteunen. Bij ouderen houden we ook rekening met de groeiende behoefte om thuis te blijven wonen, vooral wanneer men zorg nodig heeft. Onze gemeente speelt voldoende in op de behoefte dat steeds meer ouderen bij hun kinderen (gaan) inwonen. Ook kan er in dit kader gedacht worden aan splitsen van grotere woonhuizen in kleinere wooneenheden en aan “Kangoeroewoningen”. Ouderen kunnen d.m.v. dit soort woningen dicht bij hun kinderen blijven wonen.De gemeente ondersteunt inwoners die hun woning voor mantelzorg geschikt willen maken. Bijvoorbeeld door heldere en eenvoudige regelgeving. Wij houden hierbij ook rekening met:

 • Alleenstaanden en inwoners met lage inkomens een kans bieden op de woningmarkt
 • Startersleningen continueren en uitbreiden waar mogelijk
 • Inspannen om meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen te bouwen
 • Kleinschalig bouwen in kernen (inbreiding) om vooral eigen jongeren te behouden
 • Bouwen in eigen beheer stimuleren wij (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
 • Statushouders (erkende vluchtelingen) hebben een wettelijk recht op huisvesting maar krijgen geen voorrang op bestaande wachtlijsten binnen onze gemeente

Huisvesting arbeidsmigranten & statushouders

Nederland kent circa 400.000 arbeidsmigranten uit zowel Oost- als Zuid-Europa. Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is belangrijk naar onze mening want ook binnen onze gemeente zijn m.n. in de fruitteelt als distributiecentra veel arbeidsmigranten actief. Aangezien meer gemeenten binnen Rivierenland ‘worstelen’ met de huisvesting van deze groep is het wenselijk dat de regio Rivierland een huisvestingsbeleid hiervoor gaat opstellen. Als partij geven wij er de voorkeur aan dat huisvesting grotendeels moet plaatsvinden op het terrein van de werkgever(s). Een (grootschalig) arbeidsmigrantenhotel in- of nabij een woonwijk wijzen wij af.
De huisvesting van statushouders betreft vaak een bovenregionale behoefte (nationale opgave) die door het Rijk over alle gemeenten verdeeld wordt. Voor het bepalen van de (extra) woningboefte van statushouders is de landelijk bepaalde opgave leidend. In dit kader zien wij voortzetting van het huidig beleid, beperkt en verspreid binnen de gemeente West Betuwe, als meest passend bij een kern/wijk. Ook denken wij dat zo de acceptatie alsmede integratie van deze groep het beste tot zijn recht komt. Onze partij zal daarom ook nooit instemmen met een AZC van welke omvang dan ook. Daarnaast zijn wij van mening dat statushouders (ondanks het recht op huisvesting) deze groep geen voorrang mag krijgen op bestaande wachtlijsten woningcorporaties.

Betaalbare woonlasten

Als onderdeel van ons belangrijke uitgangspunt ‘Totale woonlastendruk blijven we kritisch volgen en verlagen we zodra dit financieel kan’ wil Dorpsbelangen de gemiddelde woonlasten (waaronder onroerende zaak belasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor inwoners en ondernemers niet laten stijgen. Als blijkt dat er exploitatieoverschotten zijn, onderzoeken we of het zelfs mogelijk is de woonlasten, te beginnen bij de Onroerende zaak belasting (OZB), te verlagen.
Daarnaast is Dorpsbelangen van mening dat hondenbelasting in de gemeente NIET geheven dient te worden, wel blijft strikte handhaving op het laten loslopen van honden (mede in het kader van de verkeersveiligheid) en het niet opruimen van hondenpoep van kracht.

Uitbreiding van het voorzieningenniveau

Voor de leefbaarheid in West Betuwe is een goed voorzieningenniveau essentieel. Dit betekent dat de gemeente niet alleen moet inzetten op de bouw van woningen, hoe lucratief ook, maar ook op aanpassing of uitbreiding van voorzieningen daar waar dat nodig is. Goede voorzieningen maken het wonen in West Betuwe immers aantrekkelijk en praktisch.
Denk hierbij aan voorzieningen als buurtwinkels, ambulante handel, speelplekken, maar bijvoorbeeld ook de inrichting van natuurbegraafplaatsen om dierbaren een eigen rustplek te geven in een speciaal daarvoor bestemd natuurgebied.

Landschapswaarde versus recreatie

Het unieke landschap van West Betuwe is een van de pijlers waarop wij de ontwikkeling van onze leefomgeving willen baseren. Koesteren wat wij (nog) hebben, terugbrengen wat kan en de balans vinden tussen wonen, werken en recreëren. Dit is makkelijker gezegd dan gerealiseerd. Onze agrarische sector heeft het bijvoorbeeld moeilijk. Samen met onze fruittelers, ondernemers en vrijwilligers zullen wij op zoek moeten blijven gaan naar nieuwe mogelijkheden om onze fruitsector en agrarische sector een extra impuls te geven. Naast ons unieke kenmerk ‘fruitgemeente’ zijn ook onze rivieren, de Waal en Linge, van enorm belang. Ook hier zien wij de landschapswaarde en recreatiemogelijkheden graag in goede balans. Dorpsbelangen wil dat bewoners en bezoekers (meer) kunnen genieten van ons bijzondere landschap, als een plek van rust en ontspanning. Op bepaalde plekken wil Dorpsbelangen daarom juist ook nieuwe of andere vormen van recreatie mogelijk maken zolang dit de natuur, onze landschapswaarde, niet aantast. Dorpsbelangen staat open voor nieuwe/andere recreatieve voorzieningen in het landschap en langs onze rivieren, zodat het een leuke plek wordt voor allerlei doelgroepen, zoals gezinnen met jonge kinderen. Theetuinen, speelplekken, ‘vaste’ mountainbikeroutes, streekwinkels en natuurcampings zijn voorbeelden. Uit een marktverkenning moet blijken aan welke recreatieve voorzieningen behoefte is. Verder wil Dorpsbelangen meer mogelijkheden bieden voor zwem- en waterrecreatie. Zo ziet Dorpsbelangen bijvoorbeeld de Linge-oevers in alle kernen beter geïntegreerd worden in de samenleving. Dit draag bij aan een levendiger en gezelliger dorp. Dorpsbelangen denkt hierbij aan een strandje en/of steiger voor de eigen inwoners van iedere kern aan de Linge, uiteraard als de kern dit zelf ook wil. Inwoners die binnen de bebouwde kom vlakbij hun huis een Lingelandje hebben, krijgen wat Dorpsbelangen betreft meer ruimte om hun woongenot in deze ‘voortuinen’ te vergroten. Wij vinden dat de huidige regels ‘gecontroleerd en in beperkte mate’ verruimt mogen worden. Denk hierbij aan het toestaan van het plaatsen van opbergkisten, zitbanken/picknicktafels en kleine speeltuigen (zoals een glijbaan) voor de kinderen. Voor Lingelandjes in het buitengebied geldt dit wat Dorpsbelangen betreft niet. Hierbij stellen wij voor de situatie van nu, na de ‘excessen handhaving 2019’, de situatie in het buitengebied te bevriezen en vanuit daar geen nieuwe bouwsels meer toe te staan. Op deze manier wil Dorpsbelangen gereguleerd invloed hebben op enerzijds het behoud van het unieke Lingelandschap en anderzijds de balans met de recreatiemogelijkheden, in de eerste plaats voor de eigen inwoners.

Groenonderhoud en zwerfafval

Ons groenonderhoud is velen een doorn in het oog. Ondanks dat ecologisch verantwoord werken en omvorming naar natuurlijker en minder onderhoudsintensief groen normaliter geen slecht straatbeeld hoeft te betekenen, is het wat Dorpsbelangen betreft nog niet in al onze kernen naar tevredenheid gerealiseerd. Dorpsbelangen is van mening dat een aantal zaken aangepakt dient te worden. Toegangswegen naar de kernen dienen optimaal onderhouden te zijn. Het zijn “visitekaartjes” van de kernen en onze gemeente. Dorpspleinen en centrale punten in de kernen dienen in de zomermaanden een vrolijke en kleurrijke uitstraling te hebben en onze voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme dienen uitgebreid te worden met extra vuilnisbakken en (picknick)bankjes. Ook het onderhoud van deze voorzieningen dient naar A-niveau gebracht te worden. Dorpsbelangen ziet het liefst dat de kernen direct invloed gaan krijgen op hun groenvoorzieningen en zelf afspraken hierover maken met eigen, aan de kern “toegewezen”, ambtenaren. Samenwerking kan ook in het beheer van de openbare ruimte een belangrijke rol spelen. Door slimme afspraken kan er ook op dit terrein nog veel gewonnen worden.
Ook in onze gemeente West Betuwe zal het thema ‘zwerfvuil’ actueel blijven. In sommige kernen wordt zwerfvuil door vrijwilligers (zwerfvuilbrigades) opgeruimd, waarbij zelfs ook de jeugd wordt betrokken (jaarlijkse zwerfvuilactie op scholen). Een goede zaak! Dorpsbelangen zou dit graag in alle onze kernen willen realiseren en ziet het als een taak van de gemeente om hierbij te faciliteren.

Groene kernen

Onze ‘Plattelandskernen’ hebben hun charme te danken aan de balans tussen cultuur en natuur, tussen steen en groen. Daar waar gebouwd wordt, zullen wij de balans moeten bewaken tussen deze twee uitersten. Dorpsbelangen vindt dat de gemeente een sturende rol moet hebben voor een blijvende groene uitstraling van de West Betuwse kernen. Groen is bovendien essentieel voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Bij hoge zomertemperaturen wordt met voldoende groen hittestress tegengegaan en overvloedige regenval wordt sneller geabsorbeerd. Groen heeft ook een positieve invloed op de luchtkwaliteit door vermindering van fijnstof. Daarnaast zou Dorpsbelangen graag zien dat de gemeente kernen stimuleert om het unieke karakter van onze gemeente uit te laten dragen door bijvoorbeeld het plaatsen van hoogstam fruitbomen en de kwaliteit van de Linge-oevers en Waal-oevers te behouden of te verbeteren.
Het is voor Dorpsbelangen ook belangrijk dat, daar waar gebouwd wordt, ook ruimte vrijgemaakt wordt om te genieten en te spelen. Ontspanning en fysieke beweging zijn naast eten en drinken levensbehoeften die wij meer moeten stimuleren. Overgewicht is een dure welvaartsziekte die vaak te voorkomen is en eigenlijk niet past in onze wereld van het fruit. Jong geleerd is oud gedaan.

Natuureducatie

Dorpsbelangen wil dat er meer aandacht is voor natuureducatie. Als je in West Betuwe woont, hoeft dat niet alleen uit een boek of bij de televisie, maar kun je zelf je hart ophalen in het prachtige landschap in West Betuwe. Dorpsbelangen is voorstander van het realiseren van educatieve tuinen voor kinderen, thematische routes en informatieborden over onze natuur en ‘landschapswaarden’. Dorpsbelangen wil het niet alleen behouden, maar ook dat de cultuurhistorische waarde ervan beter wordt uitgedragen.

Samenvatting

 • Extra woningbouw (in- of uitbreiding) in alle kernen moet mogelijk zijn, focus op betaalbare huur- en koopwoningen waarbij we gaan voor ca. 1200 woningen de komende vijf jaar
 • Focus op betaalbare starters- en seniorenwoningen
 • Startersleningen continueren en uitbreiden
 • De gemiddelde totale woonlasten (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing etc) volgen wij kritisch, zodra financieel mogelijk verlagen
 • Uitbreiding van voorzieningen en extra recreatiemogelijkheden voor inwoners mogelijk maken
 • Goede balans tussen natuur en recreatie, tussen steen en groen
 • Daar waar gebouwd wordt voldoende ruimte maken voor ‘groenbeleving’ en spel
 • Huisvesting arbeidsmigranten bij voorkeur op terrein werkgevers, geen (grootschalig) arbeidsmigrantenhotel in- of nabij een woonwijk
 • Taakstelling huisvesting statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) beperkt en verspreid binnen de gemeente uitvoeren, waarbij geen voorrang op bestaande wachtlijsten woningcorporaties
 • Geen AZC van welke omvang dan ook, een spoedige en zorgvuldige integratie is belangrijk
 • Groenvoorzieningen zijn op A-niveau, invloed van kern mogelijk maken
 • Opknappen van het groen van toegangswegen en dorpspleinen
 • Intensieve onkruidbestrijding in kernen en belangrijke plaatsen
 • Stimuleren van hoogstam fruitboomgaarden
 • Kwaliteit van de Linge-oevers en Waal-oevers behouden en verbeteren
 • Zwerfvuil opruimacties faciliteren als gemeente
 • Meer aandacht voor natuureducatie

 Klik hier voor 'Leefbaarheid faciliteren en waarderen'…