Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Leefbaarheid waarderen en faciliteren

Waarmee we zijn begonnen in dit programma, sluiten we graag ook mee af. Weliswaar met nog wat concrete en belangrijke accenten Het kan niet duidelijk genoeg zijn. Onderstaande onderwerpen zijn essentiële bouwstenen binnen de het thema ‘lokale leefbaarheid’.Dorpsbelangen vindt dat er in het te vormen college een portefeuillehouder Leefbaarheid moet komen, waarin onderstaande bouwstenen integraal wordt meegenomen.

Van Leefbaarheidsinitiatief tot 'Kern'budget

West Betuwe bestaat uit 26 kernen. Elk met een eigen karakter en eigen identiteit. Dorpsbelangen vindt deze eigenheid belangrijk. Dorpsbelangen ziet dan ook graag dat de kernen meer zeggenschap over de eigen leefomgeving hebben. Dit kan door middel van leefbaarheidsinitiatieven, dorpsraden, dorpsplannen en/of wijkverenigingen. Dorpsbelangen is ervan overtuigd dat zorg voor en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving de juiste basis is om de leefbaarheid in een dorp op niveau te houden. Wij vinden dat de gemeente volledig open moet staan voor initiatieven vanuit de verschillende kernen. De gemeente moet in gesprek met de kern en de bestaande sociale infrastructuur (verenigingsleven, accommodaties) om te bepalen hoe de plannen, budgetten en communicatie het beste centraal geregeld worden. En bovenal hoe de gemeente hierbij kan faciliteren en ondersteunen, de ene keer in praktische zin, de andere keer financieel. Wij juichen ‘dorps’raden en dorpstafels erg toe, maar als bijvoorbeeld een dorpshuis of andere vereniging dit op zich neemt, vinden wij dat natuurlijk ook geen probleem. Belangrijke voorwaarde is dat er aantoonbaar mandaat van de andere entiteiten in het dorp (andere organisaties en inwoners) is. In de nieuwe gemeente West Betuwe willen wij echt gaan werken met structurele ‘Kern’budgetten, zodat elke kern jaarlijks zelf de dingen kan realiseren die zij zelf belangrijk vindt. Met zo’n budget kunnen inwoners zelf initiatieven ontplooien en indienen zoals een speelplek, festival/evenement of wenselijke voorziening voor het dorpshuis etc etc. Iedere kern/wijk ontvangt een evenredig budget zonder competitie of stemming tussen de onderlinge kernen. Daarnaast is Dorpsbelangen ook nog voor het instellen van een gemeentelijk aanspreekpunt (leefbaarheidsloket) waar ondernemers en inwoners terecht kunnen met hun ideeën, suggesties of initiatieven. Zowel fysiek op locatie als middels een nog te ontwikkelen ‘Leefbaarheidsapp West Betuwe’ waarop iedereen gemakkelijk kan indienen, ideeën van elkaar kan opdoen en met elkaar in contact kan komen. Zo worden initiatieven ook door inwoners zelf onder elkaar gestimuleerd en bevordert dit ook sociale contacten tussen te kernen.

Dorpshuizen een stimuleringssubsidie

Dorpshuizen en/of wijkgebouwen hebben een belangrijke maatschappelijke functie in onze kernen. Ze zijn ‘de ingang’ voor het contact met de inwoners en de ‘huiskamer’ van het dorp. Dorpshuizen, met een aantoonbaar breed maatschappelijke inzet worden beloond. Voor het vervullen van noodzakelijke zorg- en/of welzijnsfuncties ontvangen zij een stimuleringssubsidie.

Evenementen, ‘flits’vergunning en eindtijd

Bestaande traditionele evenementen en activiteiten in al onze kernen/wijken koesteren we en moeten blijven. Het huidig evenementenbeleid passen we aan voor goed georganiseerde terugkerende evenementen en er dient gewerkt te gaan worden met flitsvergunningen (snellere procedure)en meerjarenvergunningen. Voor evenementen waarvoor geen ‘op maat gemaakt advies’ nodig is, worden de criteria voor vrijstelling van vergunningsplicht en meldingsplicht verder verruimd. Evenementenen activiteiten die al vaker georganiseerd zijn in West Betuwe en waarvan bekend is dat deze de organisatie goed op de rit hebben, willen wij middels zogenaamde ‘flits’vergunningen en meerjarenvergunningen niet telkens opnieuw door een bureaucratische molen laten gaan, en dus snel(ler) een vergunning verlenen. Zij die hierbij ook een beroep doen op een verruiming van de starttijd/sluitingstijd van het evenement (langer dan 01.00 uur als sluitingstijd), krijgen hiervoor wat Dorpsbelangen betreft toestemming, en wel als volgt: vrijdagnacht en zaterdagnacht van 7.00 uur tot 02.00 uuren op alle andere dagen van 07.00 uur tot 01.00 uur.Eenuitzondering wordt gemaakt voor zondagen die voorafgaan aan een algemene feestdag (b.v. Tweede paasdag, tweede pinksterdag). De eindtijd op die zondagen wordt dan verlengd tot 02:00 uur. Dit is overigens ook in onze buurgemeente Buren het geval. Wij zijn als partij in veel kernen bij jaarlijkse dorpsfeesten, oogstfeesten, festivals en andere vaak traditionele festiviteiten aanwezig en merken dat de eindtijd van 01.00 uur in het weekend voor velen gewoonweg te krap is, het feest komt vaak net pas op gang en/of de gewoonte van mensen om steeds later naar festiviteiten te gaan heeft een nadelig effect op het rendement en dus voortbestaan van evenementen en activiteiten. Wij denken dat een verruiming naar 02.00 uur in het weekend op zijn plaats is binnen dit vergunning traject van bekende, terugkerende evenementen/activiteiten. Een periodiek overleg, om het jaar bijvoorbeeld, tussen de organisatoren van terugkerende evenementen en de gemeente vinden wij als partij wel een belangrijke voorwaarde om eventueel te kunnen bijsturen, maar tevens om te kijken hoe zij verder ondersteund kunnen worden. Je gaat als het ware de langere termijn relatie(afspraken) met elkaar aan. Bij nieuwe evenementen stellen wij voor dat zij zich het eerste jaar eerst bewijzen, zij dienen zorgvuldig door het vergunningentraject te gaan. Het tweede jaar mogen zij bij goed gevolg in gesprek met de gemeente om te kijken of zij aangemerkt kunnen worden als ‘relatie-evenement’. Iedere drie jaar evalueert de gemeente het evenementenbeleid. Samen met organisatoren, omwonenden, ondernemers en hulpdiensten wordt het beleid de komende maanden onder de loep genomen. De evaluatie is gericht op gastvrijheid, veiligheid en naleving, economische en promotionele effecten en sociaal-maatschappelijke effecten. Dit zijn de belangrijkste pijlers wat Dorpsbelangen betreft.

Verenigingsleven: helpen bij subsidies

West Betuwe kent veel plaatsen met een warme, levendige en hechte (dorps)gemeenschap met een bruisend verenigingsleven. Dorpsbelangen wil dat de gemeente het verenigingsleven in de kernen, en bijvoorbeeld ook sportclubs, gaat ondersteunen bij de aanvraag van vaak nog onbekende subsidiemogelijkheden. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor het verenigingsleven, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren. En dan niet alleen op gemeentelijk niveau, juist ook op provinciaal en landelijk niveau. Een voorbeeld is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die in september 2018 is vrijgegeven. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen. Een ander voorbeeld is de provinciale subsidie voor bijvoorbeeld dorpshuizen of duurzaamheidinitiatieven.

Vrijwilligersbeleid: ondersteuning

West Betuwe kent een groot scala aan vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen in een specifieke vereniging of doelgroep en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in West Betuwe. Vrijwilligers zijn als het ware het cement van onze lokale samenleving en verdienen waardering en ondersteuning vanuit de gemeente. In de praktijk blijkt er helaas vaak een tekort aan vrijwilligers te bestaan, zowel voor particuliere hulpbehoevenden als hulpbehoevenden binnen het verenigingsleven van de gemeente. Dorpsbelangen vreest dat dit tekort de komende jaren ook verder zal toenemen. Het is een taak van de gemeente om duidelijk kenbaar te maken waar binnen de gemeente precies behoefte is aan nieuwe vrijwilligers. De gemeente kan bovendien bevorderen dat belangstellenden (aanbod vrijwilligers) laagdrempelig in contact komen met hulpbehoevenden (vraag naar vrijwilligers). Zo kan de gemeente bijvoorbeeld het vrijwilligersplatform van Welzijn West Betuwe veel meer promoten dan nu het geval is en dit platform door ontwikkelen, zodat het ook voor en door het verenigingsleven te gebruiken is. Ook sociale media van de gemeente kunnen worden ingezet en openstaande vrijwilligersvacatures kunnen worden vermeld in de lokale krant. Daarnaast willen wij het vrijwilligers makkelijk maken om zich in te zetten en bijvoorbeeld niet onnodig belemmeren door regelgeving waardoor hij/zij zich kan concentreren op het vrijwilligerswerk zelf en/of sneller geneigd is om zich in te zetten.

Jongerenbeleid: waardering

Dorpsbelangen wil jongeren vanaf nu echt in de spotlight en/of als volwaardige medeburgers betrekken bij de lokale samenleving. Wij geloven niet in een betuttelend jongerenbeleid en al helemaal niet in het feit dat onze gemeenschap zich ten doel moet stellen jongeren te vermaken en/of te entertainen. Jongeren zijn voor Dorpsbelangen volwaardige gesprekspartners en kunnen dus zelf meedenken, meepraten en aangeven wat zij belangrijk vinden in hun eigen dorp of de gemeente als geheel. Een samenleving bestaat niet alleen uit stemgerechtigden. Ook de mening van jongeren willen wij betrekken bij de diverse onderwerpen waarover de gemeenteraad moet beslissen. Dorpsbelangen is ervan overtuigd dat als je jeugd betrekt bij beleid en uitvoering er een goede basis gelegd kan worden voor meer betrokkenheid en goed “burgerschap” in de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat jongeren worden aangesproken in hun eigen taal en met hun eigen media. Jongeren die zich inzetten voor onze samenleving moeten worden gestimuleerd en worden gewaardeerd. Het positief in de media brengen en het uitreiken van prijzen vinden wij daarvoor een goed middel. Daarom wil Dorpsbelangen dat de gemeente speciaal voor jongeren in West Betuwe het Jongerenlintje in het leven roept. Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere prestatie, zijn/haar inzet voor de samenleving of het behalen van een mijlpaal. Het lintje wordt uitgereikt aan mensen in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar die een bijzondere prestatie of opvallende inspanning hebben verricht en daardoor een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente. Voor deze jongere of groep jongeren willen wij onze waardering tastbaar maken en hen een voorbeeld laten zijn voor leeftijdsgenoten. Tot slot vinden wij het belangrijk dat jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Voldoende betaalbaar woningaanbod en voorzieningen die inspelen op de belevingswereld van jongeren zijn hierbij essentieel.

Ouderen: inzet stimuleren en faciliteren

De vergrijzing waarmee wij de komende jaren verder te maken krijgen, zien wij niet als een bedreiging. Dorpsbelangen gelooft in het principe “oud worden door jong te blijven”. De senioren van nu zijn het cement van de samenleving. Op vele terreinen vervullen zij vrijwillig een sleutelpositie en dragen zij bij aan de leefbaarheid in de dorpen. De enorme hoeveelheid vrijwilligers (waaronder veel ouderen) zijn wij niet alleen dank verschuldigd. Wij moeten hen beter faciliteren en ondersteunen omdat hun inzet de basis is van het sociale karakter van onze dorpen. Zij bepalen in grote mate de leefbaarheid. Meer dan in het verleden zullen wij luisteren naar deze vrijwilligers, zodat beter tegemoetgekomen kan worden aan dat wat zij nodig hebben om hun “werk” goed te kunnen doen. In dit kader denken wij onder meer aan vrijwilligers van buurtbus, leden van dorpsraden, vrijwilligers van de open eettafels, begeleiders van hulpbehoevende mensen, vrijwilligers in dorpshuizen, en dorpsontmoetingspunten, mantelzorgers, leden van diverse platforms en belangenbehartigers etc, etc. Dorpsbelangen is bij gebrek aan een lokale ouderenpartij ook dé partij voor de ouderen in Geldermalsen. Extra aandacht dient de komende jaren uit te gaan naar onze oudere inwoners, die als ze eenmaal uit het arbeidsproces zijn gestapt geen kansen meer hebben hun inkomen aan te passen aan de benodigdheden van alle dag. Behoud van koopkracht voor de groep minder draagkrachtige ouderen is voor ons een extra aandachtspunt. Ook over de veranderingen in ons zorgstelsel en de wijzigingen bij de WMO maken wij ons grote zorgen. Belangrijkste opgave in de komende jaren is om onze voorzieningen – met name die voor ouderen – op een kwalitatief goed niveau te handhaven.

Ruimte voor Recreatie

Recreatie & Toerisme levert een groeiende bijdrage aan de lokale economie zowel in onze gemeente als regio Rivierenland. Het is tevens een van de drie speerpunten binnen de regionale ambities. Zoals eerder aangegeven in dit programma ziet Dorpsbelangen Recreatie & Toerisme ook als een belangrijk sector in onze gemeente. Met een goed beleid kunnen we onze lokale economie en de werkgelegenheid versterken, maar bovenal ook onze eigen inwoners een volwaardig en divers aanbod aan recreatie en vrijetijdsbesteding bieden. Dorpsbelangen constateert dat er op dit moment nog veel onbenut potentieel ligt. Zo zijn er bijvoorbeeld veel inwoners die het recreatieaanbod voor kinderen en het gezin onder de maat vinden en bijvoorbeeld fietsers en wandelaars die onvoldoende rustpunten met horecafaciliteiten ervaren. Tegelijkertijd blijkt uit cijfers van RBT Rivierenland dat ondernemingen een extra plus op de lokale economie kunnen zetten door goed in te spelen op dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Wij willen ondernemers dus op deze terreinen optimaal de ruimte te geven om te starten en/of zich te ontwikkelen. Ruimte om meer belevingsactiviteiten te kunnen aanbieden. Denk aan vergunning/bestemmingsplanwijziging voor bijvoorbeeld een aantrekkelijk voorzieningenaanbodin onze b(l)oeiende boomgaarden (streekwinkeltjes, theetuinen en/of (mini-)campings), of aan avonturenboerderijen met speelparken en/of aan horecafaciliteiten met voldoende terras. Maar denk ook aan voldoende (kleinschalige/knusse) horeca en uitgaansgelegenheden (zoals eet- en danscafés) met vrije openingstijden. Zeker ook voor onze jongeren is dit belangrijk. Het biedt een alternatief voor hangplekken en de zogenaamde ‘zuipketen’. De vrije openingstijden bieden bezoekers voldoende ruimte om te kunnen (na)genieten van hun verblijf, maar helpen de (professionele) horecaondernemer ook zelf goed bepalen wanneer ze hun (nacht)gasten gedoceerd kunnen laten vertrekken, zodat er nauwelijks tot geen overlast op straat ontstaat. Tot slot pleiten wij ervoor om goed te monitoren hoe het met de (recreatieve) fiets- en wandelpaden in West Betuwe gesteld is en daarbij te bezien of het fiets- en wandelplan kan worden aangepast om ons gebied breder/beter toegankelijker te maken voor wandelaars en fietsers. Passend bij ons gebied en in harmonie met ons landschap willen wij bovenstaande punten proactief bevorderen.

Gebiedsmarketing 'West Betuwse trots'

Een nieuwe gemeente vraagt ook om nieuwe bewustwording en verbindingen. Dorpsbelangen hecht er grote waarde aan dat de gemeente gericht invulling geeft aan ‘Gebiedsmarketing’. Gebiedsmarketing moet speciale aandacht krijgen met een gericht programma de komende jaren. Niet alleen gericht op het aantrekken van bewoners, bezoekers en bedrijven van buitenaf, maar bovenal gericht op het bewust maken en betrekken van onze eigen inwoners en bedrijven, onderlinge verbindingen leggen en het bevorderen van een gezamenlijke identiteit en gevoel van ‘West Betuwse trots’.

Samenvatting:

 • Leefbaarheidsinitiatieven en 'dorps'plannen bevorderen en faciliteren is belangrijk
 • Kernen meer zeggenschap over de eigen leefomgeving geven en jaarlijks een eigen passend budget (10.000 euro per kern)
 • Extra stimuleringssubsidie voor Dorpshuizen met een breed maatschappelijke inzet
 • Een ‘flits’vergunning (snellere en vereenvoudigde vergunningsprocedure) voor bekende, terugkerende evenementen en de toegestane eindtijd in het weekend verruimen naar 02.00 uur
 • Vrijwilligersbeleid gericht op het behouden en stimuleren van vrijwilligers in West Betuwe
 • Lokale verenigingsleven ondersteunen en ontzorgen bij de aanvraag van vaak nog onbekende subsidiemogelijkheden
 • Voldoende ruimte voor aanbod recreatie en vrijetijdsbesteding
 • Jongeren betrekken bij besluitvorming en uitvoering, onder andere door het vormen van een jongerenraad
 • Instellen jaarlijks lintje voor jongeren vanwege een bijzondere prestatie, zijn/haar inzet voor de samenleving
 • Inzet door en voor ouderen stimuleren en faciliteren
 • Centraal punt (loket) en leefbaarheidsapp voor indienen en delen van initiatieven
 • Voldoende ruimte voor aanbod recreatie en vrijetijdsbesteding
 • Gebiedsmarketingprogramma gericht op het bewust maken en betrekken van onze eigen inwoners en bedrijven, onderlinge verbindingen leggen en het bevorderen van 'West Betuwse trots'

 Klik hier voor 'Verkeer, vervoer en waterstaat'…