Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Verkeer, vervoer en waterstaat

Goede fietsverbindingen, voldoende aanbod van openbaar vervoer en de nabijheid van de snelwegen zorgen ervoor dat West Betuwe goed bereikbaar is. Deze bereikbaarheid is voor veel inwoners en ondernemers een belangrijke reden om zich in West Betuwe te vestigen. De nadelen die al deze verkeersbewegingen met zich mee kunnen brengen, moeten echter zoveel mogelijk worden beperkt. Als lokale partij zijn wij van mening dat het landelijke karakter van de gemeente West Betuwe in stand moet worden gehouden. Zo zien wij het regionale verkeer graag afgehandeld door de regionale verbindingswegen en zien wij nationale- en internationale weggebruikers ook het liefst alleen gebruik maken van de provinciale- en snelwegen. Afhankelijk van de ontwikkeling van zowel onze huidige als toekomstige woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is het van belang om te kijken naar nieuwe of verbeterde verbindingen rondom onze kernen. Alles is voor ons bespreekbaar mits nut en noodzaak maar voldoende zijn aangetoond.

Wegen: infrastructuur en onderhoud

Dorpsbelangen is voor het opstellen van een integraal verkeersplan aansluitend bij de ontwikkelingen in onze gemeente en/of die in de regio. Bij nieuwe infrastructuur wordt naast duurzaamheid goed gekeken of het voldoet aan de wensen, behoeften en het gedrag van alle verkeersdeelnemers. Het onderhoud van wegen is de laatste jaren als gevolg van de bezuinigingen naar een lager niveau gebracht. Dit heeft lang genoeg geduurd. Dorpsbelangen ziet dan ook graag het wegonderhoud weer verbeteren. Hoe dit vorm zal krijgen, moet de komende periode uitgezocht worden. Maar de komende periode zal de gemeente West Betuwe met plannen moeten komen om onze huidige infrastructuur passend te maken aan de eisen van deze tijd. Duurzaam en veilig zullen de uitgangspunten moeten zijn. Met name de (fysieke) groei van het landbouw en transportverkeer baart ons extra zorgen. Niet alleen hebben wij te maken met een toename van het aantal verkeersbewegingen, ook zijn de voertuigen in de afgelopen jaren groter en zwaarder geworden. Onze infrastructuur is hier nog niet voldoende op ingericht. Het sluipverkeer rond de A2 en A15, door onder andere de kernen Beesd, Waardenburg en Est heen, willen we praktisch en krachtig aanpakken, ook in samenwerking met Provincie en Rijk. Het verbreden van de A15 om te kunnen voldoen aan toenemend verkeersaanbod is noodzakelijk, maar Dorpsbelangen is hierbij wel van mening dat de investeringen hiervoor bovenal voor rekening van de Provincie en het Rijk moeten zijn.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer binnen onze gemeente is redelijk goed geregeld. Wij vinden dat het betaalbaar moet blijven en dat de gemeente haar uiterste best moet (blijven) doen om in overleg met de provincie openbaar vervoer in de verschillende kernen te behouden. Naast redelijk goede bereikbaarheid middels trein en bus heeft onze gemeente ook een buurtbus. De buurtbus in haar nieuwste organisatievorm zorgt ervoor dat iedereen in elke kern ook daadwerkelijk openbaar vervoer als mogelijkheid heeft. Wij vinden dit belangrijk, ook voor de toekomst. Meer ondersteuning van de vrijwilligers die momenteel deze vorm van openbaar vervoer mogelijk maken, is voor Dorpsbelangen dan ook wenselijk. Een goede basismobiliteit blijft voor Dorpsbelangen een belangrijk thema. Het is een voorwaarde voor de leefbaarheid die wij in onze dorpen nastreven. De komende jaren zal er goed gekeken moeten worden hoe wij die mobiliteit nog beter kunnen regelen. Niet alleen om een en ander betaalbaar te houden, ook om beter aan te sluiten op de behoefte van onze inwoners. Norm hierbij is dat openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is. Ook mensen met een beperking en minder validen moeten moeiteloos gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. Daarnaast juichen wij de introductie van deelauto’s tussen de kernen of andere nieuwe vormen van openbaar vervoer binnen West Betuwe (vraaggerichte aanpak) toe.

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid zoals invoering van blauwe zones en betaald parkeren zijn uitsluitend bedoeld om het parkeren in drukke gebieden te reguleren, ten gunste van inwoners en lokale ondernemers. Dorpsbelangen vindt het van groot belang dat betaald parkeren en blauwe zones ook in de toekomst slechts worden ingevoerd waar dit echt noodzakelijk is. Bovendien dient voor ons het parkeerbeleid te allen tijde kostendekkend te blijven. Wat Dorpsbelangen betreft mag het nooit worden ingezet als inkomstenbron voor ander gemeentelijk beleid. Dorpsbelangen is ook voor het opstellen van een integraal parkeerbeleid (inclusiefvrachtauto’s) binnen West Betuwe.

Veilig verkeer

Verkeersveiligheid blijft voor Dorpsbelangen een heel belangrijk aandachtspunt, onveilige situaties moeten worden aangepakt. Er zijn nog plaatsen in West Betuwe waar de verkeerssituatie veiliger kan dan nu het geval is. Dorpsbelangen vindt het van groot belang dat op deze locaties voldoende wordt gehandhaafd op het naleven van de verkeersregels. Ook willen we dat op alle locaties waar een verhoogd risico op verkeersongevallen heerst en/of de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers in het geding komt, wordt gekeken of door een andere inrichting van de openbare ruimte, de belangrijkste knelpunten kunnen worden weggenomen. Voor inwoners moet er een meldpunt komen voor onveilige verkeerssituaties. Daarnaast staan wij voor:

Herinrichting 30 km zones waar veelvuldig te hard wordt gereden, zodat dit de veiligheid ten goede komt en striktere handhaving mogelijk is Dijken binnen de bebouwde kom zien wij het liefst als 30 km zones, verboden voor zwaar vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) en afgesloten voor recreatief motorrijden Veilige fietsroutes zowel lokaal- als provinciaal, met speciale aandacht voor schoolroutes

Fiets- en wandelbeleid

Onze gemeente West Betuwe is bij uitstek een gemeente waar heel veel gefietst en gewandeld wordt. Door de inwoners zelf en de vele bezoekers. De fiets is wat Dorpsbelangen betreft in veel situaties verreweg het beste vervoersmiddel. Fietsen is goed voor de gezondheid en bovendien is de fiets één van de weinige vervoersmiddelen die geen uitstoot van fijnstof oplevert. Om fietsen te stimuleren vindt Dorpsbelangen het belangrijk om op plaatsen waar dit nog niet het geval is, goede fietspaden aan te leggen of bestaande fietspaden te verbeteren. Op drukke locaties zoals voorzieningen, moet het makkelijk worden gemaakt om de fiets dichtbij de eindbestemming te parkeren. Kortom, voldoende en goede fietsenstallingen. Daarnaast wil Dorpsbelangen graag extra ruimte creëren voor fietsers en wandelaars. De gemeente moet wat ons betreft gericht zijn op het stimuleren en optimaliseren van toeristische fietsroutes in combinatie met veilige routes voor fietsers. Wij pleiten ervoor om goed te monitoren hoe het met de (recreatieve) fiets- en wandelpaden in West Betuwe gesteld is en daarbij te bezien of het fiets- en wandelplan kan worden aangepast om ons gebied breder/beter toegankelijker te maken voor fietsers en wandelaars.

Waterketen riolering en water buffer

Dorpsbelangen is van mening dat wateroverlast en schade als gevolg van extreme weersomstandigheden voorkomen dienen te worden. De extra inspanningen die wij op dit gebied moeten treffen, zullen zich op termijn zeker bewijzen en terugverdienen. Onze geografische ligging in een laag en waterrijk gebied, in combinatie met de klimatologische veranderingen, noodzaakt ons hiertoe. Het huidige beleid van afkoppelen van regenwaterafvoeren zodat schoon water geloosd kan worden op het oppervlaktewater, en de riolering slechts te gebruiken voor vuil water, ondersteunen wij van harte. Het is niet alleen efficiënter maar ook duurzaam. Aan duurzaamheid moet meer dan in het verleden aandacht besteed worden. Naast wateroverlast kunnen we ook meer te maken krijgen met watertekorten. Door langdurige warme perioden, die in de toekomst vaker voor kunnen komen, hebben we te maken met uitdroging van de bodem. Het is belangrijk dat we voor deze periodes voldoende water hebben ‘vastgehouden’ middels waterberging, zodat we een buffer hebben voor deze droge periodes.

Samenvatting:

  • Veilig bereikbare kernen en voorzieningen voor alle verkeersdeelnemers
  • Goed en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen
  • Wegenonderhoud weer verder verbeteren, met duurzaamheid en veiligheid als uitgangspunt
  • Herinrichting 30 km zones waar veelvuldig te hard wordt gereden
  • Centraal meldpunt voor onveilige verkeerssituaties
  • Veilige fietsroutes zowel lokaal- als provinciaal, met speciale aandacht voor schoolroutes
  • Extra ruimte creëren voor toeristische fiets- en wandelroutes
  • Minimale hinder van spoor en snelwegen, ook sluipverkeer aanpakken
  • Wateroverlast minimaliseren en schade voorkomen
  • Duurzaam en efficiënt waterbeheer, voldoende waterberging voor droge periodes

 Klik hier voor 'Duurzaamheid'…