Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Economie, ondernemen en werken

Een sterke lokale economie is van groot belang voor de gemeente en alle inwoners van West Betuwe. Natuurlijk is dit grotendeels afhankelijk van landelijke trends. Dat neemt echter niet weg dat de gemeente een centrale rol speelt bij het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen. Door ondernemerschap te stimuleren en bedrijven aan West Betuwe te binden, stimuleert de gemeente de werkgelegenheid. En ja, soms betreft het ook bewuste, gerichte regulering vanuit de lokale overheid, bijvoorbeeld ter bescherming van ondernemers en/of werknemers. Dorpsbelangen is jaarlijks met ondernemers in gesprek om te begrijpen welke knelpunten moeten worden weggenomen en welke kansen zij zien voor verdere versterking van de lokale economie.

Vestigingsklimaat

Een van de kernkwaliteiten van de gemeente West Betuwe is de gunstige ligging: midden in Nederland en door spoor, rijkswegennet en waterwegen heel goed ontsloten. Dorpsbelangen is van mening dat hier optimaal gebruik van moet worden gemaakt. De land- en tuinbouwsector en alles wat hier direct aan gekoppeld kan worden, verdienen alle aandacht en dienen ruimte te krijgen om te groeien. Dit betekent echter niet dat het mooie landschap volgebouwd kan worden met (grote) schuren, loodsen en overslagterreinen. Net zoals bij “wonen” is een zorgvuldige ordening van de openbare ruimte van belang. Bedrijfsleven, recreatie en toerisme en wonen moeten harmonieus en logisch in elkaar overvloeien. Fruit en de fruitbeleving, transport en logistiek zijn de unieke kernwaarden en sterke punten van onze gemeente en moeten wat Dorpsbelangen betreft de komende periode verder uitgebouwd gaan worden zodat naast een goede woon- en opleidingsomgeving ook werkgelegenheid gewaarborgd is voor onze bevolking. Dorpsbelangen is van mening dat de gemeente tot taak heeft haar economische omgeving zo efficiënt mogelijk in te richten zodat de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Dorpsbelangen acht het dan ook van belang dat er geïnvesteerd wordt in het aantrekken van fruitgerelateerde bedrijven op het gebied van transport en logistiek en van het verder uitbouwen van onze land- en tuinbouwactiviteiten. Dorpsbelangen spant zich daarom tot het uiterste in om de fruitteelt, die door klimaatverandering en wet- en regelgeving steeds meer onder druk komt te staan, optimaal te bedienen. In dit kader ondersteunen wij ook graag nevenactiviteiten die bijdragen aan de fruitbeleving van de Betuwe en willen wij de huisvesting van seizoenarbeiders beter geregeld hebben. Dorpsbelangen ziet ook mogelijkheden in het “uitnutten” van de landelijke omgeving op het gebied van gezondheid, ontspanning en recreatie. Het stroomgebied van de Linge, de Waal, het Betuws landschap en de Hollandse waterlinie bieden alle mogelijkheden. Initiatieven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de recreatieve sector dienen dan ook gesteund te worden. Winkelvoorzieningen in de kernen ondersteunen wij vanzelfsprekend van harte, daar waar nodig spant de gemeente zich in om het niveau op peil te houden of zelfs te verbeteren door een houding van buiten kaders denken en nieuwe concepten toestaan, uiteraard wanneer hier voldoende behoefte, draagvlak en slagingskans bij aanwezig is. Tenslotte hecht Dorpsbelangen heel veel waarde aan het versterken van de industriële- en dienstenclusters door deze bedrijven te faciliteren zodat zij beter kunnen ondernemen. Ook kennisintensieve bedrijven zien wij in het kader van (innovatieve) ontwikkelingen graag in onze gemeente gehuisvest. Goed ontwikkelde bedrijventerreinen met een uitstekende infrastructuur zijn voor ons vanzelfsprekend. De aanleg van glasvezel in onze gemeente is van essentieel belang. Voorstellen die hiervoor komen en dit bewerkstelligen zullen we ondersteunen.

Initiatieven stimuleren, regeldruk verminderen

We vinden het heel belangrijk dat we in de plannen van de gemeente onze lokale ondernemers betrekken. Ondernemers op het gebied van agribusiness, toerisme & recreatie en logistieknemen een bijzondere plaats in. Maar zeker ook het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zij vormen zowel een krachtige bron van ondernemerschap als een potentieel kwetsbare groep, die via bestaande inspraakkanalen tot nu toe beperkt gehoord wordt. Voor een impuls aan de lokale economie is een actieve opstelling vanuit de gemeentelijke organisatie richting hen en de verschillende belangeninstanties noodzakelijk. Ondernemersverenigingen, platforms of andere belanghebbenden zijn structureel betrokken bij alle plannen, die voor ondernemers belangrijk zijn. Samen met hen stelt de gemeente West Betuwe een visie op. En, voor meer wederzijds begrip willen we onder andere ontmoetingen gaan organiseren (ook voor zzp’ers). Het ondernemersklimaat wordt positief beïnvloed. De gemeente kan ook door kleine initiatieven ondernemerschap stimuleren. Bijvoorbeeld middels een kennisnetwerk voor startende ondernemers, waarin zij nuttige tips en adviezen kunnen krijgen van ervaren ondernemers en professionals. Om het vestigingsklimaat in West Betuwe te (blijven) verbeteren moeten we voortdurend blijven kijken naar kijken naar het bestaansrecht en de relevantie van bestaande regelsen vergunningen.Waar mogelijk moeten deze versimpeld of zelfs afgeschaft worden. Ondernemers moeten zo min mogelijk tijd en geld kwijt zijn aan bureaucratie. Minder regels helpt bijvoorbeeld de agrariërs, winkeliers en zzp’ers om dynamischer te ondernemen. We willen ruimte bieden aan lokale ondernemers om zich verder te ontwikkelen. De agrarische sector en de fruitteelt en alles wat daarmee samenhangt, stimuleren we in het bijzonder. Ze zijn belangrijk voor de identiteit van de gemeente. Binnen de wettelijke mogelijkheden zijn we soepel in nevenactiviteiten die ons gebied promoten en de bloesem- en fruitcultuur beschermen en bevorderen, zoals de kleine landgoedwinkels, theetuinen en (mini-)campings op eigen erf.

Werkgelegenheid

Het ontwikkelen van (hoogwaardige) werkgelegenheid in de drie speerpunten: agribusiness, toerisme & recreatie en logistiek, heeft onze speciale aandacht. We willen ook graag meer bedrijven met ‘maakindustrie’ naar onze gemeente trekken. De regio werkt aan de ontwikkeling van de Logistieke Hotspot Regio Rivierenland. We volgen deze regionale afspraken binnen de mogelijkheden van ons eigen bedrijfsvestigingsklimaat. Daarnaast dienen de bedrijventerreinen in onze gemeente zo in trek te zijn dat menig bedrijf in de rij staat om er te mogen vestigen, en dat stabiliseert of bevordert ook de werkgelegenheid. Het groter worden als nieuwe gemeente in combinatie met de extra verantwoordelijkheden die de gemeente van Rijkswege krijgt als het gaat om werkloosheid en de bestrijding hiervan zullen de komende jaren de nodige aandacht vragen. Dorpsbelangen is een sociaal-liberale partij en vindt het vanzelfsprekend dat onze inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hen die echt niet kunnen deelnemen aan de het arbeidsproces. Niet kunnen is iets anders dan niet willen. Wij verwachten van iedereen realiteitszin dus als je kunt, doe je mee. De beperkte middelen die wij van Rijkswege krijgen voor de mensen die echt niet kunnen bijdragen aan de reguliere arbeidsmarkt, moeten wij zo efficiënt mogelijk besteden. Van eenieder die niet bijdraagt maar wel gebruik maakt van de financiële middelen van de gemeenschap mag verwacht worden dat hij/zij op andere wijze een bijdrage levert aan deze gemeenschap. Een en ander uiteraard passend bij de persoon en zijn/haar vermogens. Meedoen in de maatschappij, hier actief onderdeel van uitmaken, is wat wij voor ogen hebben. Niemand uitgesloten. De enorme individualisering van het laatste decennium maar vooral het daarmee samenhangende egoïsme, vinden wij geen eigenschap die aansluit bij het “leefbaarheidsdenken” binnen onze dorpen en dient dan ook actief bestreden te worden.

Het effect van structurele zondagsopening

Een meerderheid van winkeliers in onze kernen heeft ons aangegeven dat structurele zondagsopening voor hen nadelig is, zeker die zonder personeel. Bij structurele zondagsopening betekent dit extra werkuren en/of extra (duur) personeel. Velen geven aan een dag in de week ‘rust’ erg prettig vinden. Sommigen niet alleen vanuit kerkelijk oogpunt, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt. Het is ook beter voor het lokale verenigingsleven. Structurele zondagsopening is een vorm van uitbreiding van de “24-uurs”-economie. Doordat meer mensen op zondag zouden werken of boodschappen doen, verminderd de tijd en aandacht voor andere “zondags”-activiteiten als sportclubs, cultureel en kerkelijk. Het wordt steeds moeilijker om mensen structureel in groepsverband activiteiten te laten ontplooien. Structurele zondagsopening doet daar dus een schepje bovenop. De leefbaarheid, in dit geval het voortbestaan van het lokale verenigingsleven en culturele activiteiten, komt daarmee vanuit een groter perspectief beredeneerd op lange termijn in het gedrang. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook inwoners en ondernemers die daar anders over denken. Wij denken dat uiteindelijk beperkte zondagsopening (zo’n 6 tot 12 keer per jaar, van 12.00 tot 17.00 uur) alleen kan werken wanneer de handen binnen de lokale gemeenschap ineengeslagen worden. In de eerste plaats de ondernemers onderling, die gecoördineerd richting de klanten/bezoekers gezamenlijk opengaan en communiceren. Maar Dorpsbelangen verplicht dit niet, het is wat ons betreft op basis van vrijwilligheid. Daarnaast zal er in deze tijd extra beleving toegevoegd moeten worden om de nodige aantrekkingskracht te realiseren. Dit kan juist met culturele- en/of sportactiviteiten in het centrum in de buurt van de winkels, kortom in samenwerking met andere lokale ‘partners’ als sportclubs en/of culturele activiteiten. Tot slot is Dorpsbelangen van mening dat deze dagen aandacht en respect voorop staan, niet alleen richting klanten, bezoekers en lokale ‘partners’, maar bijvoorbeeld ook richting de religieuze medemens. En daarom pleiten wij naast 6 tot 12 keer zondagsopeningen ook voor openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur te starten als experiment voor 1 jaar inclusief evaluatie met ondernemers.

Samenvatting:

 • Stimuleren ondernemersklimaat op basis van win-win
 • Minder regeldruk, snelle(re) procedures
 • Private ontwikkelingen stimuleren en faciliteren
 • Stimuleren van de agrarische sector en de fruitteelten alles wat daarmee samenhangt
 • Transport en logistiek optimaal faciliteren
 • Recreatie en toerisme stimuleren
 • Werkgelegenheid optimaliseren voor iedereen
 • Uitkeringsgerechtigden inschakelen voor de gemeenschap
 • Verruiming winkeltijden op zondag (6 > 12 per jaar) op basis van vrijwilligheid als experiment
 • Stimuleren lokale werkgelegenheid met onderhandse gunning (inclusief Social return)
 • Actualiseren Algemeen Plaatselijke Verordening voor West Betuwe
 • Voortdurend blijven kijken naar het bestaansrecht en de relevantie van bestaande regelsen vergunningen
 • De aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente ondersteunen wij en zien wij als nutsvoorziening

 Klik hier voor 'Onderwijs'…