Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Onderwijs

Dorpsbelangen hecht grote waarde aan goed onderwijs in de gemeente West Betuwe. Het onderwijs moet zodanig zijn ingericht dat ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien en uitzicht heeft op een baan, het liefste in onze eigen gemeente natuurlijk. Onderwijs vervult ook een belangrijke schakel in het versterken van de verbondenheid en samenhang, die mensen ervaren met elkaar en met de kern waarin zij wonen. Dit zijn belangrijke redenen waarom Dorpsbelangen in West Betuwe naast een volwaardig scholenaanbod ook goede verbindingen met het cultuuraanbod en bedrijfsleven wil realiseren.

Vroege en voorschoolse educatie

Dorpsbelangen vindt dat ieder kind alle mogelijkheden moet hebben tot het volgen van onderwijs. Dit begint al vóórdat een kind naar de basisschool gaat. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar moeten toegang (kunnen) hebben tot voorschoolse voorzieningen. Zo wordt immers bevorderd dat kinderen met uiteenlopende achtergronden van jongs af aan met elkaar in aanraking komen, mede om de sociale contacten te ontwikkelen. Door kwalitatief goede opvang kunnen zij spelenderwijs hun talenten ontwikkelen en worden eventuele (taal-)achterstanden teruggedrongen of voorkomen.

Basisonderwijs en Alles-in-één-scholen

We bevorderen het voortbestaan van dorpsscholen en peuterspeelzalenen het zo efficiënt mogelijk gebruik van accommodaties. Dorpsbelangen is voorstander van Alles-in-één-scholen (brede scholen) waarbij onderwijs en kinderopvang samenwerken en gezocht wordt naar naar combinaties met cultuur en sport. Op één locatie kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden in een vroeg stadium signaleren. Bij nieuwbouw maakt de gemeente een combinatie van functies mogelijk, zodat het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijden wordt bevorderd. Om onze bestaande scholen toekomstbestendig te houden en optimaal te verduurzamen is veel geld beschikbaar gesteld om dit de komende jaren ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook de samenwerking tussen de basisscholen en andere voorzieningen in West Betuwe moet worden geïntensiveerd. Zijn de lokale mogelijkheden voor passend onderwijs uitgeput? Dan willen wij zorgen dat kinderen die dat nodig hebben naar het speciaal onderwijs kunnen gaan.

Voortgezet onderwijs

Een goede opleiding is noodzakelijk voor een ieder. Dorpsbelangen is van mening dat onze gemeente West Betuwe alles heeft om volwaardig voortgezet onderwijs alsook beroepsopleidingen te kunnen huisvesten. De gemeente moet zich hier dan ook sterk voor (blijven) maken. Wij zijn van mening dat intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente een goede basis kan zijn voor volwaardige middelbaar onderwijs (met onder- en bovenbouw) in West Betuwe. Dorpsbelangen ziet graag dat jeugd die de basisschool verlaat in eigen gemeente voortgezet onderwijs kan volgen. Dit versterktde binding die de jeugd van 12 tot 18 jaar heeft met West Betuwe en het verenigingsleven. Het heeft ook tot gevolg dat sociale contacten tussen de West Betuwse kinderen onderling niet verwateren. We zien daarbij uit naar de samenwerking van het middelbaar onderwijs met de basisscholen, andere maatschappelijke instellingen, het sportieve en culturele verenigingsleven en natuurlijk het lokale bedrijfsleven. Deze samenwerking is ook noodzakelijk voor het behoud en uitbreiding van de onderwijsinstellingen op het gebied van fruit, fruitteelt, land- en tuinbouw en toerisme. Tenslotte kan de middelbare school wat Dorpsbelangen betreft ook een plek zijn voor sociale activiteiten voor de West Betuwse jeugd.

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Mentale of fysieke beperkingen mogen geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen op het niveau dat bij een kind past. Dorpsbelangen wil dat jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken om kinderen optimaal te begeleiden. Het gat tussen regulier en speciaal onderwijs moet kleiner worden. Aandacht voor dyslexie, taalproblematiek en hoogbegaafdheid moeten een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs zijn.

Samenvatting:

  • Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past
  • Ruimte voor talentontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling
  • Voorschoolse opvang en ontwikkeling mogelijk maken
  • Brede scholen, Dorpsscholen en Peuterspeelzalen behouden
  • Betreffende schoolgebouwen versneld renoveren en tegelijkertijd verduurzamen
  • Investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid onder inwoners en investeren in digitale vaardigheden jong en oud
  • Volwaardige middelbare scholengemeenschap(pen) in de gemeente, met onder- en bovenbouw
  • Goede verbinding(en) met het sportieve en culturele verenigingsleven en het lokale bedrijfsleven

 Klik hier voor 'Zorg en welzijn'…