Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Zorg en welzijn

Onze gezondheid is van het allergrootste belang. Goede zorg is daarom van onschatbare waarde, maar ook hoogstpersoonlijk. Dorpsbelangen wil dan ook dat mensen ondersteund worden bij het zelf regie nemen over hun verzorging. Zorg en welzijn moeten erop gericht zijn dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Waar mogelijk moeten mensen zelf intensief bij hun zorg- en ondersteuningsplannen betrokken zijn en samen met hulpverleners en naasten, de meest passende oplossingen vinden. De gemeente heeft een faciliterende rol en staat klaar voor bewoners die niet in staat zijn om zelf de regie te nemen. Deze gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerste na de omvangrijke decentralisaties via de WMO – op gemeentelijk niveau de uitvoering van taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die voorheen vanuit het rijk geregeld werden –, jeugdwet en participatiewet. Die transformatie heeft als hoofddoel het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare inwoners. Maatregelen daartoe zijn onder andere stimuleren van een grotere arbeidsparticipatie, vroegtijdige ondersteuning op maat, stimuleren van langer zelfstandig wonen, ruimte bieden aan burgerinitiatieven en meer resultaatgericht werken door professionals. Het sociaal kernteam West Betuwe is het loket voor je vragen over hulp en ondersteuning bij (jeugd)zorg, welzijn en meedoen in de maatschappij. Het sociaal kernteam zoekt voor alle 26 kernen naar praktische oplossingen en maatwerk voor inwoners met hulpvragen of problemen. Dorpsbelangen wil goed de effectiviteit van het kernteam kunnen (blijven) monitoren, met daarbij input vanuit de inwoners.

Preventie en solidariteit

Vanzelfsprekend is voorkomen beter dan genezen. Vandaar dat Dorpsbelangen iedereen in West Betuwe wil stimuleren tot een gezonde leefstijl. Sport en spel, kunst en cultuur, mobiliteit, rust en ruimte: allemaal zaken die positief kunnen bijdragen aan een goede gezondheid, het welzijn, van de inwoners van onze gemeente West Betuwe. Daarom vindt Dorpsbelangen optimale mogelijkheden binnen deze aandachtsgebieden in West Betuwe van groot belang, zowel voor de jeugd als ouderen. Wij zullen ons hiervoor inspannen! Op school moet uiteraard ook aandacht zijn voor een gezonde leefstijl en voeding. Dorpsbelangen wil dat de gemeente onderzoekt wat hiervoor de beste invulling en manier is, waarbij expliciet gekeken moet worden naar succesvolle bestaande programma’s bij onze scholen en in andere gemeenten. Toch zullen er ook altijd mensen zijn die ondanks alles toch niet de mogelijkheid hebben een leven te leiden dat wij ons zelf allemaal wensen. Te weten een gezond en gelukkig leven. Met deze mensen zijn wij solidair. Wij streven ernaar iedereen deel te laten nemen aan de samenleving. Zo onafhankelijk mogelijk. Samenwerking met belangenbehartigers van de verschillende maatschappelijke en welzijnsorganisaties is naar ons idee een goede mogelijkheid om te komen tot een samenleving waar iedereen zich kan ontplooien op een passende manier. Redelijkheid en billijkheid zijn basis. Voor iedereen die niet kan meedoen, hebben wij de plicht te zorgen. Dorpsbelangen blijft alert op de veranderingen in ons sociaal stelstel, voortvloeiend uit de besluiten van het rijk. Meer dan ooit hebben wij de plicht deze transities goed te volgen en er zorg voor te dragen dat goede zorg in al onze dorpen gegarandeerd is. Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd. Een op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met fysieke problemen. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat ook de gemeente West Betuwe een JOGG-gemeente (Jongeren op gezond gewicht) wordt. Dat betekent focus op een eigen lokale aanpak voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Welzijnsaanbod en Mantelzorg

Dorpsbelangen ziet kansen om het welzijnsaanbod overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker te maken door onder andere de versnippering in het welzijnsaanbod tegen te gaan. Wij brengen meer activiteiten bij één organisatie onder en bevorderen samenvoegingen van organisaties op dit terrein. Daarnaast pleit Dorpsbelangen voor optimale steun voor mantelzorgen en vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. Toegewijd en liefdevol zorgen zij, vaak gedurende een langere periode, voor een naaste uit hun omgeving. Het is begrijpelijk dat hen dit ook te veel kan worden. Ook de komende periode wil Dorpsbelangen dat er voor mantelzorgers ondersteuning, een mantelzorgcompliment,aangevraagd kan worden bij de gemeente. Maar Dorpsbelangen wil dat zij meer mogelijkheden krijgen om tijdelijk van hun zware taak te worden ontlast, de zogenoemde respijtzorg. Mantelzorgers/vrijwilligers verdienen respect, waardering en aandacht. Dorpsbelangen wil dat de gemeente ook samen met mantelzorgers en vrijwilligers in gesprek gaat, om zodoende nog beter zicht te krijgen op de manier waarop zij het beste kunnen worden ondersteund. Verder faciliteert de gemeente door middel van praktische workshops met tips en oefeningen voor Mantelzorgers.

Inclusieve gemeente West Betuwe

Gemeente West Betuwe is een Inclusieve gemeente, oftewel inwoners met en zonder een beperking krijgen dezelfde kansen om mee te kunnen doen in onze lokale samenleving op divers gebied (zoals wonen, werken, leren, vrije tijd). Daarnaast vinden wij het van groot belang dat inwoners met een beperking ongehinderd en veilig over straat kunnen en gebruik kunnen maken van openbare voorzieningen. Zo mogen er geen hoge op- en afstapjes op veel gebruikte looproutes zijn, moeten ov-haltes makkelijk te bereiken zijn, mogen de betaalautomaten niet te ver weg van gehandicaptenparkeerplaatsen staan en dienen blindengeleideroutes vrij te zijn van obstakels. De gemeente dient in nauw overleg met mensen met een beperking en/of belangenorganisaties mogelijke hindernissen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen.

Ouderen

Dorpsbelangen wil voorkomen dat ouderen, gedurende het ouder worden, in een sociaal isolement terechtkomen. Er wordt door de uitvoering van het WMO-beleid veel ondernomen door Stichting Welzijn West Betuwe. De activiteiten van deze stichting mogen wat ons betreft nog meer in de publiciteit worden gebracht. Daarnaast willen we dat ouderen de kans wordt geboden om zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen. Voorwaarde is uiteraard dat nieuwe woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig worden gebouwd en in oudere woningen de noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd. Daarnaast ziet Dorpsbelangen kansen in een nog te realiseren (online) platform dat ouderen en andere hulpbehoevenden de mogelijkheid biedt om makkelijk in contact te komen met vrijwilligers. Om dit platform optimaal te laten functioneren en veel potentiële vrijwilligers te bereiken, moet die goed gepromoot worden, ook vanuit de gemeente. Het is tot slot van belang dat ouderen zonder toegang tot een computer de mogelijkheid houden om door de gemeente geholpen te worden. Zoals eerder aangegeven zien wij dit graag ingevuld door dienstverlening op locatie, dichtbij de inwoners. Voor diensten die niet op locatie kunnen, en dus verder weg zijn, willen wij voor ouderen een optimale telefonische bereikbaarheid en op vaste momenten vrij inloop.

Jongeren en jeugdzorg

Kinderen opvoeden is een uitdaging en ouders of verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor die opvoeding. Dorpsbelangen vindt het echter vanzelfsprekend dat scholen en overheid meedenken en meehelpen. In die gevallen waarin ouders/verzorgers de aan hen gestelde verwachtingen niet waarmaken, zullen zij daadkrachtiger aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid. Deze beleidslijn zal ook de komende jaren doorgezet worden. Het spreekt voor zich dat de gemeente zich sterk zal maken voor die jongeren die niet die kansen krijgen waar ze recht op hebben. Ieder kind heeft recht op een toekomst. Jeugdhulpverlening blijft in ogen van Dorpsbelangen een heel belangrijke gemeentelijke taak. Bij jeugdzorg is het uitgangspunt gezond en veilig opgroeien. En, we gaan van risicodenken naar talentontwikkeling.

Volksgezondheid en milieu

Dorpsbelangen stelt zich uiterst alert op voor wat betreft dit punt. Uitgangspunt is dat gezondheid en welzijn van onze inwoners gewaarborgd zijn. West Betuwe betreft een (potentieel) kwetsbaar gebied als het gaat om een gezonde leefomgeving. We worden doorkruist door snelwegen (A15, A2) en treinlijnen en men wil nu ook een treinaftakking maken van Boxtel naar Meteren, op de Betuwelijn. Allemaal veel verkeersbewegingen welke direct invloed hebben op aspecten als geluidsoverlast en luchtvervuiling (bijvoorbeeld fijnstof). Dorpsbelangen wil waken voor onze luchtkwaliteit. Bij uitbreiding en aanpassing van het wegennet en trein tracé zien wij er op toe dat vanuit de provincie en het rijk compenserende maatregelen worden getroffen en zij deze aanpassingen ook betalen. Want wij willen zowel de risico’s als de belasting hiervoor niet bij onze inwoners neerleggen. Dorpsbelangen staat er op dat iedereen in onze gemeente het gevoel moet hebben dat er alles aan gedaan is om de volksgezondheid en het woongenot te waarborgen. In dit licht past ook dat er te allen tijde rekening moet worden gehouden met de inwoners en dat zij uiterst proactief worden geïnformeerd over projecten/gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de volksgezondheid en het milieu. Zo ook als het onderwerpen betreft als zendmasten (UMTS/straling?), effecten van fruitbewerking (spuitmiddelen/spuitzones), kunstgrasvelden (rubbergranulaat) en asbest. Voor onze partij is het van cruciaal belang dat op basis van consistente onderzoeksrapporten wij een juiste afweging kunnen maken of de volksgezondheid van onze inwoners dan wel milieu ernstig kunnen schaden. Dit betekent:

Wij onze raadsbesluiten dan ook altijd baseren op de laatste (wetenschappelijke) onderzoeken, feiten en draagvlak wanneer de volksgezondheid en/of milieu in het geding (kunnen) komen Goede en tijdige voorlichting en communicatie in begrijpelijke taal met onze inwoners zullen eisen Inwoners serieus nemen en (vooraf) betrekken bij planvorming of gebeurtenissen

Samenvatting:

 • Bereikbare overheid voor iedereen (laagdrempelig)
 • Goede betaalbare zorg voor hen die het nodig hebben
 • Inzetten op preventie binnen de zorg, want voorkomen is beter dan genezen
 • Zorg- en welzijnsaanbod overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker maken
 • Maatwerk in voorzieningen passend bij de kernen en de behoefte van onze inwoners
 • Sociaal kernteam (loket voor zorg en welzijn) levert maatwerk en staat dichtbij haar inwoners met een hulpvraag
 • Extra aandacht voor potentieel toenemende eenzaamheid
 • Ouderen de kans bieden om zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen(met ondersteuning van de nodige zorgmaatregelen)
 • Minima, chronisch zieken, mantelzorgers kunnen altijd op ons rekenen
 • West Betuwe is ook straks een ‘JOGG-gemeente’ (Jongeren op gezond gewicht) en een ‘Inclusieve gemeente’ (iedereen kan meedoen)
 • Wanneer de volksgezondheid en/of milieu in het geding (kunnen) komen, baseren wij onze raadsbesluiten altijd op de laatste (wetenschappelijke) onderzoeken, feiten en draagvlak

 Klik hier voor 'Veiligheid en handhaving'…