Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Veiligheid en handhaving

Alle mensen horen zich in onze gemeente thuis en veilig te voelen. We zijn gastvrij en geven elkaar de ruimte om binnen de algemene fatsoensnormen naar eigen inzicht en opvattingen te leven. Strikte(re) handhaving van de regels is een manier om dit mogelijk te maken. West Betuwe is op zichzelf een veilige gemeente. Toch is het ‘gevoel’ van veiligheid in bepaalde delen van West Betuwe de laatste jaren geschaad door incidenten, waaronder woning- en auto-inbraken. Veiligheid betekent voor onze partij echter ook preventieve maatregelen nemen tegen incidenten en calamiteiten of daarop goed voorbereid te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze hulpdiensten en bescherming tegen wateroverlast.

Betrokken inwoners en preventie

Inwoners en ondernemers zijn de oren en ogen van de gemeente. Zij kunnen belangrijke signalen van criminaliteit of overlast tijdig opvangen en doorgeven aan elkaar, de politie en gemeente. Het is goed dat deze samenwerking in de praktijk steeds meer vorm krijgt, door bijvoorbeeld toename van WhatsApp-groepen en het gebruik van Burgernet. Maar denk ook aan burgerinitiatieven als de aanschaf van AED apparaten op plekken waar veel inwoners samenkomen (o.a. dorpshuizen, verenigingsgebouwen) en het opzetten van 6-minuten zones. Deze vorm van betrokkenheid van inwoners heeft als bijkomend voordeel dat deze ook het ‘gevoel’ van veiligheid versterkt. Daarom wil Dorpsbelangen dat buurtpreventieprogramma’s en andere burgerinitiatieven op dit vlak proactief worden gestimuleerd. Daarnaast ziet Dorpsbelangen graag dat er ‘voorlichtingsavonden preventie’ voor onze inwoners door politie en brandweer i.s.m. gemeente consequent worden opgepakt.

Handhaving, BOA's en Wijkagenten

De gemeente heeft zorg te dragen voor een veilige, geordende en ordelijke leefomgeving. Dit vraagt met regelmaat actief optreden van de politie en of bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) en handhavers. Deze verplichting van de gemeente is echter niet exclusief. Ook van onze inwoners mogen wij verwachten dat zij zich aan wet en regelgeving houden en anderen, die dat niet doen, aanspreken op hun gedrag. Veel mensen zullen hier weer aan moeten wennen, maar voor een goed (en betaalbaar) leefklimaat is het noodzakelijk dat wij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen op dit vlak. Dorpsbelangen wil dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in West Betuwe in eerste instantie proberen conflicten op te lossen in overleg met de overtreder, maar er zo nodig niet voor terugschrikken om te handhaven. Extra BOA- capaciteit voor de handhaving valt slechts te overwegen, als blijkt dat de bestaande capaciteit tekortschiet. Bij handhaving moet de nadruk liggen bij zaken die door bewoners en overige gebruikers van een gebied als zeer storend of onveilig worden ervaren. Om in te spelen op een veranderende tijd, moeten in overleg met bewoners en gebruikers de prioriteiten regelmatig worden geactualiseerd. Over integriteit, normen en waarden kan lang gepraat worden. Een integere lokale samenleving bereiken wij echter alleen door actief integer gedrag van onszelf. Dorpsbelangen is van mening dat in een democratie verwacht mag worden dat gemaakte afspraken nagekomen worden en wet en regelgeving gevolgd. Wordt dit niet gedaan dan zijn wij van mening dat hier ookstrikt tegen opgetreden moet worden. De wijkagent heeft goed zicht op wat er speelt in zijn of haar wijk. Onze wijkagenten zijn de spil van de kern of wijk. Kent doorgaans de inwoners goed en pakt problemen die er zijn samen met hen op. Van de wijkagent verwachten we dat signalen die de veiligheid van een kern en/of wijk aangaan, tijdig bij de gemeente worden gemeld. De gemeente heeft op haar beurt de verantwoordelijkheid om deze signalen serieus te nemen en hier gepaste actie op te ondernemen. Door een goede samenwerking tussen politie en gemeente kan de veiligheid op termijn echt verbeteren. Het actieve beleid, gericht op het beperken van overlast door hangjongeren, drugsgebruik, vernielingen en asociaal gedrag (zero tolerance), zetten we samen met de politie voort. We overleggen ook continu met de politie om meer blauw op straat te krijgen (en eventueel bijzondere opsporingsambtenaren). In West Betuwe zijn nu ca. 8 wijkagenten terwijl dat er straks 10 moeten zijn naar onze mening. Ook stellen wij voor dat wijkagenten meer lokaal vanuit bijvoorbeeld een dorpshuis kunnen werken en/of inloopspreekuur houden.

Hulpdiensten

Dorpsbelangen stelt als eis dat hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance op niveau moet blijven in onze gemeente. Zeker gezien de ligging en de grote van de nieuwe gemeente West Betuwe. Wij vinden dat er structurele afstemming moet plaatsvinden tussen politie, de gemeenteraad en zeker ook de inwoners van de gemeente West Betuwe.

Waterveiligheid

In onze gemeente beschermen diverse dijken ons tegen overstromingen. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat deze in optimale staat verkeren en tevens voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen. Voor wat betreft de Waaldijk is recentelijk een plan gemaakt, waar naast het Waterschap Rivierenland/Staatsbosbeheer ook inwoners in hebben geparticipeerd. De bevolking heeft door middel van diverse bijeenkomsten kennis van dit plan kunnen nemen en hun eventuele vragen/opmerkingen op papier kunnen stellen. Dorpsbelangen hecht daar grote waarde aan, zo ook aan de input die over dit plan is verkregen in het Bidbook. Wij zien erop toe dat de wensen van onze inwoners, indien realistisch, worden meegenomen en gerealiseerd, welke bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in onze kernen.

Samenvatting:

 • Veilige woon- en leefomgeving
 • Hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance moeten qua middelen, capaciteit en inzetbaarheid op niveau blijven in onze gemeente
 • Politie en BOA’s zijn zoveel als mogelijk zichtbaar in de kern/wijk aanwezig
 • Strikte(re) handhaving
 • Wijkagenten kunnen (lokaal) werken in onze kernen d.m.v. spreekuur/middag
 • Buurtpreventieprogramma’s worden proactief gestimuleerd
 • AED-apparaten op plekken waar veel inwoners samenkomen (o.a. dorpshuizen, verenigingsgebouwen)
 • Voorlichtingsavonden preventie voor onze inwoners houden door politie, brandweer en gemeente
 • Dierenmishandeling en verwaarlozing worden hard aangepakt
 • Echte overlast, dumping (chemisch) afval, criminaliteit, wietplantages dienen direct aangepakt en bestreden te worden
 • Verkeersveiligheid garanderen van (kwetsbare) verkeersdeelnemers
 • Betrokkenheid inwoners bij plannen dijkverzwaring

 Klik hier voor 'Sport en bewegen'…