Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Dorpsbelangen wil dat de inwoners van West Betuwe een leven lang de mogelijkheid hebben om te sporten en te bewegen. Voor onze partij is dit al jaren een belangrijk speerpunt. Door te sporten en te bewegen blijven mensen niet alleen fitter, het brengt mensen ook letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Het is goed voor de sociale contacten en voor een goede sociale ontwikkeling van kinderen. Voor zowel binnen- als buitensport speelt de gemeente een belangrijke rol in het aanbod van sportaccommodaties. Dorpsbelangen streeft dan ook naar een breed en goed ontwikkeld aanbod.

Sport voor iedereen

Veel inwoners van West Betuwe zijn prima in staat om zelf de mogelijkheden te creëren om te sporten. Voor sommigen is dat echter niet vanzelfsprekend, dan moet de gemeente bijspringen. Zo zijn er kinderen die niet kunnen sporten vanwege de financiële situatie van hun ouders. Het jeugdsportfonds vervult hierin een steeds belangrijkere rol (ieder kind moet kunnen sporten). Ook het versterken van het sport- en beweegaanbod voor ouderen is een belangrijk aandachtspunt. Dorpsbelangen ziet hier een rol weggelegd voor de Stichting Welzijn West Betuwe, met name voor de combinatiefunctionarissen Sport en Bewegen. Zij leveren nu al een belangrijke bijdrage aan de sportdeelname van kinderen en ouderen. In West Betuwe kan dit verder worden uitgebouwd, in samenwerking met sportverenigingen, basisscholen, naschoolse opvang, verzorgingshuizen en welzijnsinstellingen.

Sportverenigingen en -accommodaties

Sportverenigingen zijn organisaties die veelal afhankelijk zijn van contributies van leden en de inzet van vrijwilligers. Dit functioneert vaak erg goed. Verschillende sportverenigingen bestaan al heel lang en zijn goed in staat gebleken om nieuwe uitdagingen steeds weer het hoofd te bieden. Het toenemend ‘consumentisme’ in onze huidige maatschappij is één van die uitdagingen: sommige leden zien zichzelf meer als klant dan als lid van een sportvereniging, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Mede hierdoor hebben sommige verenigingen te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers. Dit wordt ook in de hand gewerkt door de toenemende regelgeving op verschillende terreinen, zoals horeca, milieu en accommodaties. Hierdoor is het verder professionaliseren van de verenigingsstructuur vereist. Niet elke vereniging weet daar goed raad mee. Dorpsbelangen waardeert de inzet van alle vrijwilligers binnen de sportverenigingen enorm en vindt het belangrijk om dit ook te laten blijken. De gemeente moet sportverenigingen bijstaan om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De gemeente investeert met name bij teamsporten veel geld in sportfaciliteiten. Het is wenselijk dat verenigingen in partnerschap met de gemeente een maatschappelijke tegenprestatie leveren. Zo kunnen sportverenigingen allerlei initiatieven ontplooien voor mensen die geen lid van de vereniging zijn, en met dat doel de ruimte van de eigen sportaccommodatie beschikbaar stellen. Het investeren in sportaccommodaties is een belangrijke taak van de gemeente. Daarbij zoeken we naar een manier om het sportbudget efficiënt en effectief in te zetten. Er ontstaat een meerwaarde als een (sport)vereniging bijdraagt aan een breder maatschappelijk effect. Bijvoorbeeld ruimte voor gehandicaptensport, activiteiten voor ouderen of deelname in (brede) schoolprojecten en naschoolse opvang. We bevorderen dit ook door te werken aan duurzame, toegankelijke accommodaties (sportparken, sporthallen, zwemwater en recreatieterreinen) met multifunctioneel gebruik. We gaan uit van samenwerking en delen, ook op het gebied van sport. In dit licht stimuleren we nauwere samenwerking van sportverenigingen.

Sport en onderwijs

Sport en bewegen hebben een gunstig effect op het leervermogen van kinderen. Door middel van sport kunnen kinderen ook hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Door te sporten wordt de teamgeest bij kinderen aangewakkerd en leren zij samen te werken. Dorpsbelangen wil dat de gemeente samen met het onderwijs en de naschoolse opvang inzet op een grotere sportdeelname van kinderen. We willen de organisatie van schoolsporttoernooien stimuleren en meer kinderen via gymlessen en naschoolse workshops naar West Betuwse sportverenigingen geleiden. Een goede afstemming tussen vakleerkrachten gymnastiek, combinatiefunctionarissen sport en bewegen en sportverenigingen is van groot belang om dat doel te bereiken. Hiernaast ziet Dorpsbelangen graag dat de gemeente West Betuwe een JOGG-gemeente (Jongeren op gezond gewicht) wordt. Dat betekent focus op een eigen lokale aanpak voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Sport en bewegen in de openbare ruimte

Steeds vaker sporten mensen zonder lid te zijn van een vereniging. Heel populair zijn hardlopen, wandelen, fietsen, maar ook fitness en verschillende balsporten in de openbare ruimte. Dorpsbelangen wil dat bij de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt gehouden met ‘sportieve rondjes’, uiteraard wederom in overleg met inwoners/potentiële gebruikers. Bijvoorbeeld een veldje voor fitness, jeu de boules, 3×3 basketbal of een Cruyff Court in de openbare ruimte juicht Dorpsbelangen toe, maar dan moet daarvoor vanuit de buurt wel een initiatief worden ingediend.

Samenvatting:

  • Stimuleren van sport en beweging
  • Faciliteren van sportverenigingen
  • Investeren in duurzame, toegankelijke accommodaties met multifunctioneel gebruik
  • Combineren van sport en buitenschoolse opvang
  • Stimuleren gehandicaptensport i.s.m. verenigingen
  • Promoten Jeugdsportfonds voor minima (ieder kind moet kunnen sporten)
  • In openbare ruimte voldoende ruimte inpassen voor sport en spel

 Klik hier voor 'Kunst, cultuur en historie'…