Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Kunst, cultuur en historie

Kunst, cultuur en historie dragen in belangrijke mate bij aan ons sociale leven, ons welbevinden en aan een gemeenschappelijk/gezamenlijk gevoel van trots. Er is Dorpsbelangen dan ook veel aan gelegen om de mogelijkheden die wij hebben op te pakken of uit te bouwen. Fruitboomgaarden, agrarisch landschap, de rivieren, monumentale panden, dorpsaanzichten en jaarlijks terugkerende culturele activiteiten vormen onder andere ons lokale erfgoed. Activiteiten en initiatieven van inwoners om deze waarden duurzaam veilig te stellen, stimuleren en faciliteren we. Op de scholen kan het lokale, regionale en landelijke erfgoed onder de aandacht worden gebracht. Ook in West Betuwe plaatst Dorpsbelangen kunst, cultuur en historie daarom op de bestuurlijke agenda. In de coalitieperiode van 2014-2018 in Geldermalsen heeft Dorpsbelangen ook de aanzet gegeven tot de cultuurnota en ziet dit graag in West Betuwe verband verder uitgebouwd. Zo krijgt het hele scala aan kunst- en cultuuruitingen in West Betuwe een vast kader in het te voeren beleid van de gemeente.

Cultuureducatie

Cultuureducatie stimuleert niet alleen de creativiteit van kinderen, maar ook hun vaardigheid om de wereld om hen heen in breder perspectief te zien. Dit is niet alleen relevant voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor een verdere ontwikkeling van de kenniseconomie. Het is belangrijk om onze jonge inwoners (vanaf 4 jaar) cultuurbewust te maken en te betrekken. Via het primair onderwijs komen leerlingen in aanraking met verschillende vormen van cultuur. We streven ernaar dat alle leerlingen minimaal één keer per jaar deelnemen aan een culturele activiteit. Hierbij kunnen zowel lokale verenigingen als regionale initiatieven een rol spelen, zoals dit bij de Brede Scholen al het geval is. Vanuit de gemeente moeten (financiële) drempels verlaagd worden om deel te nemen aan cultuureducatie. Het jeugdcultuurfonds kan hier een grotere rol in vervullen.

Culturele instellingen en het verenigingsleven

Dorpsbelangen maakt zich sterk om het bloeiende culturele verenigingsleven in West Betuwe in stand houden. Verenigingen willen we ondersteunen, zowel wat subsidie als wat ruimte betreft. In ruil daarvoor bieden deze verenigingen bijvoorbeeld optredens in onze culturele cafés, dorpshuizen en op evenementen in West Betuwe, maar ook in West Betuwse verzorgingshuizen en op scholen. Dorpsbelangen wil de bibliotheek behouden in West Betuwe. Graag zien wij een nog hechtere samenwerking met de West Betuwse gemeenschap en dat de bibliotheek zich verder ontwikkelt van uitleenplek van o.a. boeken naar een culturele ontmoetingsplek. De lokale omroep RTV Betuwe is volgens Dorpsbelangen de afgelopen jaren te weinig zichtbaar geweest en te behoudend in het dynamische medialandschap. Dorpsbelangen ziet uit naar de nieuw te vormen lokale omroep: een sterke en representatieve publieke omroep, met een optimaal bereik en kwalitatief aanbod dat aansluit op de wensen en behoeften van onze inwoners. Dorpsbelangen staat open voor het volledig verstrekken van de standaard Rijkssubsidie aan deze streekomroep, wanneer er duidelijke prestatieafspraken zijn en er een goed innovatieplan komt waarin het volgende is opgenomen: een sterkere interne organisatie met beter vrijwilligersmanagement, een betere samenwerking met de sociale netwerken in West Betuwe en het benutten van sociale media om tot een groter bereik te komen. Wij zien daarin ook als vereiste het dichter bij de inwoners ‘brengen’ van de lokale politiek: vergaderingen, besluiten en andere communicatie dat van belang is.

Cultuurhistorie

Cultuurhistorische monumenten zorgen in belangrijke mate voor identiteit en sfeer van een plaats. Dorpsbelangen wil zuinig zijn op de bijzondere en monumentwaardige gebouwen die we in West Betuwe hebben. Wij willen de gemeentelijke monumentenlijst goed en volledig in kaart hebben en daar waar nodig uitbreiden. Dorpsbelangen ziet graag dat eigenaren van monumentale panden korte lijnen met de gemeente kennen en er een actieve, constructieve houding is. Zo zijn wij van mening dat er ruimte gezocht moet worden voor creatieve ondernemers om monumenten een nieuwe bestemming te geven, helemaal voor wat betreft monumenten die een (lange) leegstand kennen. Voorbeelden van zo’n nieuwe bestemming zijn: een culturele broedplaats, museum, dansschool, oudheidkamer, galerie en een plek voor kookworkshops.

Integraal cultuurbeleid

Dorpsbelangen vindt dat bij een goed cultuurbeleid de verbinding met andere beleidsterreinen moet worden gezocht, zoals onderwijs, welzijn, economische zaken en evenementen. Allemaal bouwstenen die in samenhang essentieel zijn voor de eigen identiteit van zowel alle kernen afzonderlijk als gemeente West Betuwe in zijn geheel. Een Cultuurnota West Betuwe moet hier de komende tijd goede aanknopingspunten voor bieden. Ook zien wij graag dat ons volledige culturele aanbod centraal via gerenommeerde kanalen wordt gecommuniceerd naar inwoners en bezoekers.

Samenvatting:

  • Koesteren van huidige (tradionele) culturele activiteiten in alle kernen
  • Initiatieven op het gebied van (onze) cultuur stimuleren en faciliteren
  • Het culturele verenigingsleven steunen we zoveel mogelijk, met in ruil daarvoor een bijdrage in de lokale samenleving
  • Vanuit de gemeente (financiële) drempels verlagen om kinderen deel te kunnen laten nemen aan cultuureducatie
  • Combineren van cultuur en buitenschoolse opvang
  • Monumentale panden toekomstbestendig houden
  • De bibliotheek ontwikkelt zich verder van uitleenplek naar een culturele ontmoetingsplek
  • Stimuleren van goede lokale streekomroep

 Klik hier voor 'Financiën, organisatie en dienstverlening'…