Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Financiën, organisatie en dienstverlening

Om alle taken van de nieuwe gemeente op de juiste manier te kunnen uitvoeren en bevoegdheden op zorgvuldige wijze in te zetten, is het essentieel dat de gemeentelijke organisatie goed op orde is. Van groot belang is ook dat de financiële situatie de gemeente in staat stelt om te investeren in de toekomst. Altijd moet in het oog worden gehouden dat de gemeente er is voor haar inwoners en ondernemers, wat ook in de praktijk moet blijken uit de dienstverlening. In dit kader dient er na de start van gemeente West Betuwe voortdurend alert gekeken te worden of ook de bedrijfsvoering processen efficiënt en effectief zijn ingericht richting de inwoners.

Solide, sluitende begroting

Dorpsbelangen wil ervoor zorgen dat de financiële huishouding op ordeis. De nieuwe gemeente West Betuwe heeft een aantal forse opgaven op het gebied van dienstverlening, harmonisatie belastingen, fysiek- en sociaal domein en duurzaamheid. Het opstellen van een solide begroting heeft dan ook prioriteit zodat tegenvallers zoveel als mogelijk binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Daarnaast blijft Dorpsbelangen altijd oog houden voor het beheersen en verlagen van de lasten per inwoner.

Dit betekent:

 • Totale woonlasten volgen wij kritisch en verlagen we zodra dit financieel kan
 • Externe inhuur willen we drastisch reduceren en meer inzetten op kennis en kunde van huidige- maar vooral ook toekomstige ambtenaren
 • Er worden geen gelden gestopt in prestigieuze projecten waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond
 • Lokaal aanbesteden heeft onze voorkeur mits er sprake is van een win-win situatie. De gemeente zorgt voor een transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Harmonisatie van lokale heffingen en belastingen in de drie voormalig zelfstandige gemeenten heeft prioriteit
 • In onze begroting worden structurele lasten gedekt met structurele middelen

Gemeentelijke dienstverlening en producten

Dorpsbelangen staat voor een dienstverlening ‘dichtbij en op maat’. De nieuwe gemeente wil een goede gastheer zijn waardoor onze inwoners, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en bezoekers van de gemeente zich welkom en geholpen voelen. We gaan voor de beste dienstverlening en service, gemakkelijk en daar waar mogelijk op locatie vlakbij de inwoners. Natuurlijk zal het wat tijd vergen om dit consequent en goed door te voeren maar we gaan wel de eerste stappen zetten. Voor een uitstekende dienstverlening is de houding en het gedrag van iedereen, ambtenaren, college- en raadsleden van groot belang en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Daarnaast dienen efficiency en een goede prijs- kwaliteitverhouding leidend te zijn. Tenslotte wil Dorpsbelangen toezien opbegrijpelijke producten en diensten. Uitleg over producten en diensten, op website of aan het gemeenteloket, wij houden het als gemeente duidelijk, kort en zonder ‘kleine lettertjes’, zodat iedereen ze kan begrijpen. De gemeente werkt immers voor u! Vrije “inloop” op locatie bij de inwoners in de kernen (zoals in dorpshuizen) vinden wij een service die geboden moet worden. Weliswaar op een andere manier dan in het verleden, omdat dat niet meer past bij een efficiënte bedrijfsvoering. Maar voor veel ouderen is het vertrouwde “inlopen” een gemis.

Dit betekent:

 • We communiceren actief, tijdig en begrijpelijk wat we kunnen en gaan doen
 • We stellen ons dienstbaar en flexibel op
 • We brengen afspraak = afspraak in de praktijk
 • Resultaten en/of voortgang koppelen we altijd terug
 • We zijn open en integer
 • We doen alleen beloften die we ook kunnen waarmaken
 • We zijn fysiek en regelmatig in de kernen aanwezig voor meer persoonlijke dienstverlening, vragen en/of service op maat
 • De kwaliteit van onze dienstverlening gaan we structureel meten onder onze inwoners en gasten

Gemeentelijk vastgoed

Dorpsbelangen ziet het bezit van maatschappelijk vastgoed en projectontwikkeling niet als basistaken van de gemeente. Onze gemeente dient dan ook terughoudend te zijn op deze gebieden en zich slechts in geval van maatschappelijke noodzaak actief op te stellen. Gemeentelijk vastgoed willen wij bij gunstige marktomstandigheden zoveel mogelijk afstoten.

Personeelsbeleid

De (dorps-)wethouders wonen wat Dorpsbelangen betreft bij voorkeur in onze gemeente. Dorpsbelangen vindt het van enorm belang dat historische kennis en lokale empathie (weten wat er speelt en van waarde is) geborgd is, helemaal net na een fusie.In het personeelsbeleid staat voor Dorpsbelangen natuurlijk voorop dat wethouders en ambtenaren die voor de gemeente werkzaam zijn, kwalitatief goed in staat zijn om vakkundig hun taken uit te voeren. In de huidige tijd is het ook steeds belangrijker dat personeel in staat is om klantgericht te kunnen werken, dat wil zeggen dat zij zich goed moeten kunnen verplaatsen in degenen die zij ten dienste staan: de inwoners en ondernemers van West Betuwe. Een adequaat, dienstbaar werkende ambtenarenapparaat, met aan het hoofd een slagvaardige gemeentesecretaris (directeur) die op zakelijke, sociale wijze het ambtenarenapparaat aanstuurt en, door ze onze cultuurspiegel voor te houden, ervoor zorgdraagt dat de ambtenaren er voor de inwoners en ondernemers zijn en niet andersom. Immers, ook de nieuwe omgevingswet (per 1-1-2021) vraagt van ambtenaren om werkzaamheden vanuit verschillende afdelingen te verbinden en veel meer van buiten naar binnen te denken en te werken. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’, niet toetsen en controleren, maar meer regisseren en faciliteren. Dorpsbelangen wil ook dat ambtenaren de kans krijgen om zelf initiatieven te nemen en gemotiveerd worden om initiatieven van inwoners en ondernemers te ondersteunen. Om dat te bevorderen wil Dorpsbelangen dat ambtenaren gestimuleerd en getraind worden, om binnen bestaande regels de nodige ruimte te zoeken om zulke initiatieven mogelijk te maken. Externe inhuur willen we drastisch reduceren en meer inzetten op kennis en kunde van huidige- maar zeker ook toekomstige ambtenaren. Dit komt de efficiency bij deze herindeling ten goede.

Regionale samenwerking

Efficiënte bedrijfsvoering vraag om goede samenwerking met provincie en regio. Dorpsbelangen is een voorstander van intensieve samenwerking met de buurgemeenten, de zogenaamde ‘Gemeenschappelijke regelingen’. Veel zaken zijn efficiënter te regelen als de schaalgrootte van gemeenten toeneemt. Voorwaarde aan de samenwerking is wel dat het karakter, de identiteit van onze kernen gewaarborgd blijft, het inderdaad flinke kostenbesparingen oplevert en de service aan de inwoners fors verbetert. Dorpsbelangen wil dat West Betuwe in regionale overleggen een sterke positie inneemt en optrekt met nabijgelegen gemeenten die hetzelfde belang hebben. En Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat er korte lijnen zijn. Om dat te bereiken is het van belang dat West Betuwe in de komende periode een sterk en stabiel bestuur heeft. De regionale samenwerking zal door Dorpsbelangen voortdurend worden beoordeeld op de toegevoegde waarde voor West Betuwe, op zowel de korte als lange termijn. Gemeenschappelijke regelingen moeten voor West Betuwe een meerwaarde hebben en worden ingeval van twijfel getoetst op ‘zelf doen, samen doen of laten doen’. Indien de nieuwe gemeente voornemens is om uit een gemeenschappelijke regeling te stappen dienen vooraf de juridische, personele en financiële gevolgen glashelder te zijn.

Samenvatting:

 • Totale lokale woonlasten volgen wij kritisch en verlagen we zodra dat financieel kan
 • Goede, betaalbare dienstverlening ‘dichtbij en op maat’
 • Niet alleen op afspraak dichtbij huis via (computer)menu’s, maar ook inloop met persoonlijke hulp en contact
 • Begrijpelijke producten en diensten
 • Ambtenaren zoeken binnen bestaande regels ruimte voor initiatief
 • Regionale samenwerking moet meerwaarde bieden, bij twijfel toetsen op ‘zelf doen, samen doen of laten doen’
 • De (dorps-)wethouders wonen bij voorkeur in onze gemeente