Dorpsbelangen West Betuwe gebied

De kermis gaat door in West Betuwe

Onder het motto “Alleen samen krijgen we de kermis weer aan de gang” heeft Dorpsbelangen West Betuwe samen met de familie Eckelboom en de afdeling Vergunningen van de Gemeente West Betuwe in nauw overleg binnen 3 weken de kermis vergunningen voor Geldermalsen, Beesd, Herwijnen en Heukelum vormgegeven.

Vakantieboek voor jeugd uit Beesd en Rumpt

In verband met Covid-19 kan ook de Vakantie Spelweek in Beesd dit jaar niet door gaan.

Daarom heeft de Stichting Vakantie Spelweek Beesd met ondersteuning van de gemeente West Betuwe voor alle basisschooljeugd uit Beesd en Rumpt een superleuk Vakantie Doeboek ontworpen.

Deze boeken zijn woensdag 15 juli samen met wethouder Rutger van Stappershoef op feestelijke wijze uitgereikt aan de kinderen.

Nieuw college gemeente West Betuwe geïnstalleerd
Tijdens een extra raadsvergadering op 16 juli is het nieuwe college van de gemeente West Betuwe geïnstalleerd. Alle beoogde wethouders kregen de meerderheid van de stemmen van de gemeenteraad. Naast burgemeester Servaas Stoop bestaat het college nu uit 6 wethouders.
Raden in verzet
In de vergadering van 16 juli 2020 heeft Dorpsbelangen bij monde van Léon van Dun aandacht gevraagd voor het volgende.

Binnen de gemeente West Betuwe zijn er momenteel structurele tekorten op de meerjarenbegroting. Niet enkel in West Betuwe, want heel veel gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten.
Die tekorten zijn ontstaan doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de WMO heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten.
Kamerleden gaan deskundigen ondervragen over gezondheidsrisico’s radar Herwijnen

Deskundigen op het gebied van elektromagnetische straling komen na de zomer naar de Tweede Kamer om uitleg te geven over de gevolgen van een militaire radar in het dorp Herwijnen. Ze belichten de technische kant van de militaire radar die Defensie er wil bouwen.
Ook komen er experts die ingaan op vragen over de (gezondheids)effecten op omwonenden en de vrees voor de dodelijke spierziekte ALS.

Onderzoek ‘waar staat je gemeente’ voor inwoners West Betuwe
Wat vinden de inwoners van de gemeente West Betuwe van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente West Betuwe deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. In opdracht van de gemeente voert BMC het onderzoek uit. Dit is het eerste onderzoek van ‘Waar staat je gemeente‘ voor inwoners van de gemeente West Betuwe. De zogenaamde 0-meting.
Ondertekening Convenant Cultuureducatie West Betuwe

Wethouder Rutger van Stappershoef namens de gemeente, de bestuurders van 31 basisscholen en Welzijn West Betuwe het Convenant Cultuureducatie 2020 – 2023.

Samen met lokale aanbieders van cultuur en kunst willen zij in West Betuwe cultuureducatie steviger op de kaart zetten en gaan zij activiteiten aanbieden gericht op kinderen. Denk aan muziek, beeldende kunst, jeugdtheater, dans en het bezoeken van cultureel erfgoed in West Betuwe.

Minder precariobelasting voor minimarkten
Het belastingtarief voor ondernemers die wekelijks een standplaats bezetten op een minimarkt in één van de kleine dorpen in de gemeente West Betuwe gaat fiks omlaag. Ze betalen voortaan 250 euro per jaar.

De raad van West Betuwe ging vorige week unaniem akkoord met een initiatiefvoorstel van fractievoorzitters Fred Temminck
(ChristenUnie), Henk de Man (Dorpsbelangen) en Lourens van Bruchem (SGP).

De standhouders hadden veel moeite met vorig jaar december eerder vastgestelde tarieven. "Met de hoge kosten in gemeente
West Betuwe is het voor hen dermate onaantrekkelijk geworden dat meerdere ondernemers aangaven te stoppen met hun
activiteiten op de minimarkt."
Bouwtempo West Betuwe moet omhoog

Het bouwtempo in de gemeente West Betuwe moet omhoog. Dat is één van speerpunten in het aangescherpte coalitieprogramma.

"Het versnellen van woningbouw vraagt om innovatief denken en het loslaten van knellende kaders."

De nieuwe wethoudersploeg gaat potentiële bouwlocaties en herbestemmingen in kaart brengen en/of ontwikkelen, de lobby naar de provincie intensiveren, meer aandacht geven aan passende woningen voor vitale ouderen en voor betaalbare woningbouw en inventariseren van afgewezen principeverzoeken.

Door corona opnieuw nadenken over plannen voor nieuw gemeentehuis West Betuwe

De renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis voor West Betuwe in Geldermalsen is aanstaande. Maar wie weet zorgt de coronacrisis nog wel voor aanpassing van de oorspronkelijke plannen.

Want het zou maar zo kunnen zijn, zei Annet IJff (PvdA) bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord, dat de corona-ervaringen in de voorbije maanden zorgen voor blijvende veranderingen.

Onderzoek naar problemen voor Spijk van de toekomst als staalslakken onder de golfbaan blijven liggen

Gaan toekomstige generaties enorm in de problemen komen als er 250.000 kubieke meter aan staalslakken liggen onder de nog te bouwen golfbaan in Spijk? Die vraag moet het college van West Betuwe gaan beantwoorden, voordat het plan om de staalslakken ter plekke in te pakken en te bedekken wordt doorgezet.

Dat eiste een meerderheid van de gemeenteraad van West Betuwe dinsdagavond. West Betuwe staat voor een dilemma sinds de aanleg van een golfbaan in Spijk vorig jaar werd stilgelegd. Voor de geluidswal stortte het bedrijf Sent One 250 duizend kubieke meter aan staalslakken (een restproduct van hoogovens). Die zouden de geluidswal moeten opvullen, maar het materiaal werd verfoeid toen milieudienst ODR en het Waterschap Rivierenland alarm sloegen over ‘zware metalen’ die de grond in sijpelden.

Nieuwe subsidieregels West Betuwe: in september worden winnaars en verliezers bekend

Het nieuwe subsidiebeleid voor West Betuwe kent winnaars en verliezers. Tot en met 2021 verandert er niets voor clubs en dorpshuizen en ontvangen ze wat ze gewend waren bij de vorige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Maar daarna gaan de nieuwe regels in. De gemeenteraad heeft de algemene regels bepaald, die worden nu per dorp of stadje uitgewerkt.