Dorpsbelangen West Betuwe gebied

Opinie

Dorpsbelangen West Betuwe Algemene beschouwingen perspectiefnota 2021

Fractievoorzitter Henk de Man heeft de Algemene beschouwingen vanuit Dorpsbelangen West Betuwe voor het komende jaar en zeker ook de komende jaren ingebracht tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2021 over de jaarstukken, eerste bestuursrapportage 2021 en Perspectiefnota 2022.

RES, RAS, PLAS

Waterschap Rivierenlanden heeft de Watervisie 2050 opgesteld. Daarin wordt aangegeven dat onze regio zich moet voorbereiden op droogte en daling van het grondwaterpeil. We moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat dit voorkomen wordt.

Omdat woorden ertoe doen

Vervelend! Zo benoemt de burgemeester de gebeurtenissen in Beesd tijdens de nieuwjaarsnacht.
Volgens Wikipedia zijn synoniemen hiervan; saai, irritant, onprettig en niet boeiend.

Dat is wel zeer soft uitgedrukt door onze burgemeester. Want dit was toch wel wat meer dan vervelend. Is de tolerantiegrens inmiddels zo hoog, dat dit gedrag ’saai, irritant, onprettig en niet boeiend’ genoemd wordt? Hiermede wordt de indruk gewekt dat dit ook volgende jaren geaccepteerd wordt.

Amendement speelruimtebeleid

Na heel veel andere harmonisaties, stond 15 december de harmonisatie van het speeltuinbeleid op de agenda van de raad.
Een heel lastige opgave. In onze gemeente zijn 121 speelplaatsen die allemaal veilig moeten zijn en moeten worden onderhouden.
37 speeltuinverenigingen leveren hier allen bijzondere inspanningen om dit voor elkaar te krijgen. Heel veel enthousiaste inwoners werken er hard aan om alles goed te onderhouden en al deze plaatsen ontmoetingsplekken voor iedereen te laten zijn. Een aantal speelplaatsen zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente zelf.

Stemverklaring Dorpsbelangen kredietaanvraag (T)huisvesting

Voor ons ligt het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van 12,8 miljoen voor de verbouw van het gemeentehuis.
Dorpsbelangen West Betuwe heeft, zoals bekend , exact een jaar geleden tegengestemd op het toen voorliggende raadsvoorstel ten aanzien van dit project.

Dorpsbelangen West Betuwe is blij met de door de raad aangenomen begroting

Dorpsbelangen West Betuwe is blij met de door de raad aangenomen begroting en met de aanvullingen waardoor de begroting tot 2024 weer in evenwicht is en kansen benut kunnen worden. Dus niet alleen snijden, maar ook durven investeren.

Amendement laatste redmiddel gemeente West Betuwe inzake mogelijke € 2,1 mio Avri stortplaats

Zoals in Nederland gangbaar wordt een stortplaats die niet meer in gebruik is, overgedragen aan de Provincie. Maar dat gaat niet zonder geld……..de exploitant - in dit geval de Avri - moet een geldbedrag (zogenaamd doelvermogen) aan de Provincie storten voor het eeuwigdurend onderhoud.

Nieuw college gemeente West Betuwe geïnstalleerd
Tijdens een extra raadsvergadering op 16 juli is het nieuwe college van de gemeente West Betuwe geïnstalleerd. Alle beoogde wethouders kregen de meerderheid van de stemmen van de gemeenteraad. Naast burgemeester Servaas Stoop bestaat het college nu uit 6 wethouders.
Raden in verzet
In de vergadering van 16 juli 2020 heeft Dorpsbelangen bij monde van Léon van Dun aandacht gevraagd voor het volgende.

Binnen de gemeente West Betuwe zijn er momenteel structurele tekorten op de meerjarenbegroting. Niet enkel in West Betuwe, want heel veel gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten.
Die tekorten zijn ontstaan doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de WMO heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten.
Rondvraag raadsvergadering 30 juni 2020 inzake woningbouw Beesd
In de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld omtrent de woningbouw in Beesd;

Via diverse contacten is mij ter ore gekomen dat er door partijen serieuze belangstelling bestaat om te bouwen in Beesd op de locatie Garstkampen. In de woningbehoefte enquête van Beesd voor Elkaar blijkt een zeer grote behoefte aan huur-en koopwoningen voor jongeren maar ook seniorenwoningen. Beesd wacht al 20 jaar op woningbouw van enige omvang. Dat wordt de schreeuw van Beesd genoemd.
Debat over kermis in West Betuwe
In de raadsvergadering van 30 juni jl. heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de openstelling van de kermis. Dit n.a.v. gestelde schriftelijke vragen door Dorpsbelangen West Betuwe en daaruit voortvloeiende moties uit de gemeenteraad. De burgemeester kon begrip opbrengen voor de moties, maar heeft deze gemotiveerd afgeraden. De moties waren juridisch niet houdbaar:
Een verzoek aan het college namens Dorpsbelangen
Ons verzoek is of de gemeente op kortere termijn (bijvoorbeeld augustus/september) een kermis met de familie Eckelboom kan en wil organiseren. Een vergunningtraject duurt zo'n 6 -8 weken, maar het verzoek is om een kortere doorlooproute
te bewerkstelligen.