Dorpsbelangen West Betuwe gebied
17-07-2020: Raden in verzet
In de vergadering van 16 juli 2020 heeft Dorpsbelangen bij monde van Léon van Dun aandacht gevraagd voor het volgende.

Binnen de gemeente West Betuwe zijn er momenteel structurele tekorten op de meerjarenbegroting. Niet enkel in West Betuwe, want heel veel gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten.
Die tekorten zijn ontstaan doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de WMO heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten.

Het college heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Er is overleg gevoerd binnen samenwerkingsverbanden van gemeenten, brieven aan de VNG geschreven, pitch wethouder richting Den Haag, oproep maatschappelijke organisaties om brieven aan het Ministerie te schrijven, aansluiting bij het initiatief ‘stop lokale bezuinigingen’ uit Renkum en het opstellen van een afwegingskader West Betuwe in financieel evenwicht.
Maar de terugkoppelingen vanuit Den Haag zijn ronduit teleurstellend! Er wordt niet of nauwelijks geluisterd.

Vanuit de gemeenteraad Zoetermeer is onlangs een actiecomité opgericht om de actiebereidheid bij andere gemeenten te peilen. Tevens gaat men onderzoeken of meer gemeenten bereid zijn om actie te voeren en wat de gevolgen zijn als een gemeenteraad weigert een begroting vast te stellen en of het mogelijk is naar de rechter te stappen.

Daarom vragen wij met klem aan alle fracties om zich aan te sluiten bij het actiecomité Raden in verzet! vanuit de gemeente Zoetermeer.